Latest News

Teulu o Swydd Gaer yn dweud diolch i AAC

Mae teulu o Swydd Gaer wedi diolch i Ambiwlans Awyr Cymru ar ôl i’r elusen hedfan i helpu eu merch 11 mlwydd oed tra ar wyliau yng Ngogledd Cymru.

Roedd y teulu Slater o Macclesfield yn mwynhau gwyliau ar Benrhyn Llŷn yn ystod hanner tymor pan fu yna ddamwain.

Mae Richard Slater yn cofio’r profiad brawychus: “Roeddem yn mwynhau gwyliau yn y garafán yn ardal Abersoch fel yr arferai fy ngwraig (Lynn) a minnau wneud pan yn blant. Roedd ein mab Tom a'n merch Laura ar sgwteri gyda’u ffrindiau pan benderfynodd Laura  fynd i lawr bryn ar y sgwter.

Wrth i Laura wneud hyn, tarodd i mewn i ochr car, gan gael anafiadau difrifol.

“Yn ffodus, roedd ffrind i’r teulu, sydd yn nyrs, gerllaw adeg y damwain ac roedd hi’n amau bod Laura wedi torri asgwrn y forddwyd. Wedi i’r parafeddygon gyrraedd, cadarnhawyd bod Laura wedi torri asgwrn y forddwyd a ffoniwyd am yr ambiwlans awyr oherwydd y pellter i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

“Pryd gyrhaeddodd yr hofrennydd, roedd y Meddyg a’r Ymarferydd Gofal Critigol wedi gweithio yn gyflym iawn i sefydlogi cyflwr Laura a thrin anafiadau arall gan gynnwys asennau a oedd wedi torri. Y cynllun gwreiddiol oedd hedfan Laura i Ysbyty Gwynedd, ond gan fod yr ysbyty mor brysur, penderfynwyd ei hedfan i’r brif ganolfan trawma yn Ysbyty Prifysgol Brenhinol Stoke.”

Hedfanwyd Laura o’r ddamwain yn Abersoch i Stoke mewn llai na phumdeg munud.

Ychwanegodd Richard: “Ar ôl cyrraedd Stoke, cafodd Laura lawdriniaeth y diwrnod canlynol a dychwelodd  adref o fewn ychydig o ddyddiau. Roedd yn rhyddhad llwyr pan wnaethom ddarganfod fod yr ambiwlans awyr ar y ffordd i helpu Laura. Sylweddolom pa mor ddifrifol oedd anafiadau Laura, ac felly, roedd cael hofrennydd i’w hedfan i’r gofal arbenigol yn meddwl cymaint i ni.

“Fel teulu, rydym yn credu fod Ambiwlans Awyr Cymru yn wasanaeth arbennig. Mae Laura yn dyst i ba mor bwysig yw medru cyrraedd cleifion sydd angen gofal brys. Ni allaf ddiolch i’r criw ddigon am yr hyn a wnaethant i Laura.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: