Latest News

Dyn o Ganolbarth Cymru yn diolch i’r criw a achubodd ei fywyd ddwywaith   

Mae dyn o Bowys wedi diolch i griw Ambiwlans Awyr Cymru am achub ei fywyd ddwywaith, a hynny mewn cyfnod o dair wythnos.    

Roedd Grant Withington, sydd yn gwneud celfi a’n dod o Landrindod, wedi gorfod dibynnu ar Ambiwlans Awyr Cymru ddwywaith ym Mehefin 2018 yn dilyn dau ddamwain a oedd yn peryglu’i fywyd.   

Mae Grant yn olrhain y profiadau arswydus: “Dechreuodd pob dim ar Fehefin 10fed. Penderfynais wneud ychydig o arddio adref yn ystod y tywydd poeth hyfryd, Roeddwn yn defnyddio  llif gadwyn pan gefais ddamwain.  

“Roedd y teclyn wedi llithro ac roeddwn wedi anafu fy  hun yn ddifrifol.”

Gydag anafiadau difrifol i’w law chwith, roedd  Grant a’i deulu wedi mynd i’r Uned Damweiniau  ac Achosion Brys lleol, a sylweddolwyd yno pa mor ddifrifol oedd yr anafiadau.   

“Roeddwn wedi torri drwy ran o’m llaw chwaith ac wedi torri drwy’r cyhyrau, tendonau a darnau o’r asgwrn hefyd. Roedd yr Uned Damweiniau  ac Achosion Brys wedi helpu i atal llif y gwaed a sylweddoli bod angen triniaeth arbenigol arnaf. Dyma pryd y ffoniwyd Ambiwlans Awyr Cymru.”

Ffoniwyd am hofrennydd Ambiwlans Awyr Cymru  o’r Trallwng a hedfanwyd Grant i’r llawfeddygon plastig arbenigol yn Ysbyty Treforys, Abertawe.

“Gan fy mod yn byw mewn ardal wledig, roedd ymateb yr ambiwlans awyr yn hanfodol ac wedi arbed amser gwerthfawr. Byddai’r daith i Dreforys wedi cymryd dwy awr ar yr heol, ond roedd Ambiwlans Awyr Cymru wedi  fy nghludo i’r help a oedd angen arnaf mewn 16 munud yn unig.   

“Yn yr ysbyty, roedd y Llawfeddygon wedi gwneud gwaith anhygoel o roi fy llaw yn ôl at ei gilydd yn ystod llawdriniaeth dros gyfnod o 6 awr a hanner. Roedd cyflymder y daith yn yr hofrennydd a’r ffaith fod Ambiwlans Awyr Cymru wedi medru fy nghyrraedd mor gyflym yn sicr wedi achub fy llaw.”

Wedi sawl diwrnod yn yr ysbyty, cafodd Grant ei ryddhau a dychwelyd adref. Fodd bynnag, nid oedd ei brofiad o Ambiwlans Awyr Cymru wedi dod i ben eto.    

“Roeddwn yn gwella’n dda adref ac yn cymryd un dydd ar y tro ac yn ceisio dychwelyd i normalrwydd. Rwy’n cofio dihuno ar y 27ain a’n teimlo’n sâl. Roedd yna boen difrifol gennyf yn ochr chwith fy wyneb ac nid oedd yn gwella.

“Penderfynodd fy ngwraig y byddai’n well i ni fynd i’r feddygfa leol yn syth. Ar ôl cwblhau rhai profion, ffoniwyd yn syth am ambiwlans traddodiadol. Roeddwn yn dechrau cael trawiad ar y galon.”

“Rwy’n cofio teimlo yn bryderus, gan fy mod ond wedi cael damwain rhyw bythefnos yn ôl. Pan gyrhaeddodd yr ambiwlans traddodiadol, dywedwyd fod ysbyty Treforys angen i mi fod yno o fewn awr, ac ni fyddai hyn yn bosib pe baem yn teithio mewn ambiwlans traddodiadol.

“Am yr eildro mewn rhai wythnosau yn unig, ffoniwyd am Ambiwlans Awyr i’m cynorthwyo eto. Roedd y criw wedi fy nghasglu a’n hedfan i Dreforys o fewn yr awr hanfodol honno, gan ganiatáu fod modd i mi dderbyn triniaeth a fyddai yn achub fy mywyd.”

Wedi treulio sawl diwrnod yn ysbyty Treforys am yr eildro mewn llai na thair wythnos, cafodd Grant fynd adref, ac roeddynt wedi achub ei fywyd.

“Bydd fy nheulu a minnau yn fythol ddiolchgar i Ambiwlans Awyr Cymru. Rwyf yn aml yn gweld yr hofrennydd yn hedfan dros fy nhŷ ond nid oeddwn yn credu am eiliad y byddem eu hangen. Ni fyddwn byth yn medru diolch iddynt yn ddigon. Ni fyddem yma heddiw oni bai am eu cyflymder, sgil a’u proffesiynoldeb.

Rwyf yn parhau i wella’n dda ac yn gobeithio mynd yn ôl i’r gwaith yn fuan. Rwyf yma heddiw am fod Ambiwlans Awyr Cymru yno i mi pan oeddwn eu hangen.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: