Termau Defnyddio

Amodau defnyddio’r wefan

Croeso i’n gwefan. Os parhewch i bori a defnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i gydymffurfio ag a chael eich rhwymo gan y telerau ac amodau canlynol sydd, ynghyd â’r polisi preifatrwydd, yn rheoli cydberthynas Ambiwlans Awyr Cymru gyda chi mewn cysylltiad â’r wefan hon. Os ydych yn anghytuno gydag unrhyw ran o’r telerau ac amodau hyn, peidiwch â defnyddio ein gwefan os gwelwch yn dda.

Mae defnyddio’r wefan hon yn amodol ar y telerau defnyddio canlynol:

 • Mae cynnwys tudalennau’r wefan hon ar gyfer rhoi gwybodaeth gyffredinol i chi ac ar gyfer defnydd cyffredinol yn unig. Gellir ei newid heb roi rhybudd.
 • Nid ydym ni nac unrhyw drydydd partïon yn cynnig unrhyw warant na sicrwydd ynghylch cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyfanrwydd nac addasrwydd y wybodaeth a’r deunyddiau a ddarganfyddir neu a gynigir ar y wefan hon at unrhyw bwrpas penodol.  Rydych yn cydnabod y gall y wybodaeth a’r deunyddiau hyn gynnwys anghywirdebau a gwallau i’r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith.
 • Rydych yn gwneud defnydd o’r wybodaeth a’r deunyddiau ar y wefan hon ar eich risg eich hun ac ni fyddwn ni yn atebol am hynny. Eich cyfrifoldeb chi fydd sicrhau bod unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau a gwybodaeth sydd ar gael drwy’r wefan hon yn bodloni’ch gofynion penodol chi.
 • Mae’r wefan hon yn cynnwys deunydd sydd yn eiddo i neu sydd dan drwydded i ni. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys – on nis cyfyngir i – y cynllun, y dyluniad, golwg, yr ymddangosiad a’r graffeg. Gwaherddir atgynhyrchu oni wneir hynny yn unol â’r rhybudd hawlfraint, sydd yn rhan o’r telerau ac amodau hyn.
 • Cydnabyddir ar y wefan hon bob nod masnachu a atgynhyrchir ar y wefan hon, ac sydd heb fod yn eiddo i nac yn drwyddedig i’r gweithredwr, ar y wefan hon.
 • Gall defnydd anawdurdodedig o’r wefan hon arwain at hawlio iawndal a/neu gall fod yn drosedd.
 • O bryd i’w gilydd, gall y wefan hon hefyd gynnwys dolenni i wefannau eraill. Cynigir y dolenni hyn er hwylustod i chi er mwyn i chi gael gwybodaeth bellach. Nid ydynt yn arwydd ein bod yn cymeradwyo’r wefan/gwefannau dan sylw. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y wefan/gwefannau cysylltiedig.
 • Mae’ch defnydd chi o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod sydd yn codi o’r defnydd hwnnw yn amodol ar gyfreithiau Lloegr, Gogledd Iwerddon, Yr Alban a Chymru.

Ymwadiad y Wefan

Mae’r wybodaeth a geir ar y wefan hon i ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Darperir y wybodaeth gan Ambiwlans Awyr Cymru ac er ein bod yn ceisio cadw’r wybodaeth yn ddiweddaredig a chywir, nid ydym yn gwneud unrhyw honiad na gwarant mewn unrhyw ffordd, yn benodol neu’n ymhlyg, ynghylch cyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd nac argaeledd mewn cysylltiad â’r wefan neu’r wybodaeth, y cynhyrchion, y gwasanaethau, na’r graffeg gysylltiedig ar y wefan i unrhyw ddiben. Felly, os byddwch yn dibynnu ar y fath wybodaeth, byddwch yn gwneud hynny’n gyfan gwbl ar eich risg eich hun.

Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys heb gyfyngiad, golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, nac unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sydd yn deillio o golli data neu elw a gyfyd o neu mewn cysylltiad â defnyddio’r wefan hon.

Drwy’r wefan hon medrwch gysylltu â gwefannau eraill sydd heb fod dan reolaeth Ambiwlans Awyr Cymru. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd y gwefannau hynny. Nid yw cynnwys y dolenni hyn yn awgrymu o anghenraid ein bod yn argymell nac yn cymeradwyo’r safbwyntiau a fynegir ynddynt.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wefan yn rhedeg yn esmwyth. Fodd bynnag, nid yw AMBIWLANS AWYR CYMRU yn derbyn cyfrifoldeb, ac ni fydd yn atebol, os na fydd y wefan ar gael dros dro oherwydd materion technegol y tu hwnt i’n rheolaeth.

Hawlfraint

Mae’r wefan hon a’i chynnwys yn hawlfraint i AMBIWLANS AWYR CYMRU. Cedwir pob hawl.

Ni chewch, ac eithrio gyda chaniatâd ysgrifenedig penodol gennym ni, ddosbarthu neu ddefnyddio’r cynnwys yn fasnachol ac ni chewch ei drosglwyddo na’i gadw ar unrhyw wefan arall neu mewn unrhyw system adalw arall o unrhyw fath.

Mae’r enwau, delweddau, lluniau a logos sydd yn enwi AMBIWLANS AWYR CYMRU, yn nodau eiddo i AMBIWLANS AWYR CYMRU. Ni chaniateir copïo na dosbarthu ein logos, delweddau a lluniau na/neu gopïau unrhyw drydydd partïon heb ganiatâd ymlaen llaw gan AMBIWLANS AWYR CYMRU. Dylid cyfeirio ceisiadau am  ganiatâd i ddefnyddio ein delweddau, lluniau a logos i AMBIWLANS AWYR CYMRU.

Cyfryngau cymdeithasol

Croesawn ac anogwn drafodaeth agored ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol AMBIWLANS AWYR CYMRU – gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Facebook a Twitter – ac edrychwn ymlaen at unrhyw sylwadau, storïau a phrofiadau yr hoffech eu rhannu.

Rydym yn gwneud ymdrechion rhesymol i fonitro cyfraniadau, ymateb i sylwadau ac ymholiadau ac i sicrhau bod defnyddwyr yn cadw at y pwnc.

Mae’r safbwyntiau a’r barnau a fynegir ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol AMBIWLANS AWYR CYMRU, ond heb fod yn gyfyngedig i Facebook a Twitter, yn cynrychioli syniadau defnyddwyr unigol a chymunedau ar-lein, ac nid o anghenraid syniadau AMBIWLANS AWYR CYMRU nac unrhyw un o’n gweithwyr na’n hymddiriedolwyr. Nid yw’r safbwyntiau na’r barnau a fynegir ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu mewn unrhyw ffordd safbwyntiau’r wefan lle ceir hwy, na gwefannau cysylltiedig â’r wefan honno, na’r staff sydd yn cynnal y wefan nac unrhyw aelodau o’r wefan.

Tra bod AMBIWLANS AWYR CYMRU yn gwneud ymdrechion rhesymol i fonitro a/neu gymedroli cynnwys a osodir ar ei blatfformau cyfryngau cymdeithasol, nid ydym yn cymedroli pob sylw ac ni allwn ymateb bob amser mewn modd amserol i geisiadau ar-lein am wybodaeth.

Mae AMBIWLANS AWYR CYMRU yn cadw’r unig hawl i adolygu, golygu a/neu ddileu unrhyw sylwadau y cred eu bod yn amhriodol. Gellir dileu neu olygu sylwadau gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol gan y cymedrolwyr:

 • Sylwadau amhriodol neu sarhaus
 • Lluniau neu sylwadau amherthnasol neu ddiangen gan gynnwys defnydd sydd heb fod yn berthnasol neu’n gysylltiedig â ni
 • Ymosodiadau personol neu ddatganiadau neu sylwadau difenwol (h.y. gwneud sylwadau personol negyddol neu anwir am ddefnyddiwr arall, AMBIWLANS AWYR CYMRU, ein gweithwyr a’n hymddiriedolwyr, y cymedrolwyr)
 • Postiadau sydd mewn unrhyw ffordd yn torri neu sy’n ymwneud â thorri hawlfraint AMBIWLANS AWYR CYMRU
 • Postiadau neu sylwadau neu luniau nad ystyrir eu bod yn unol ag ysbryd priodol ein platfformau cyfryngau cymdeithasol a’u cynnwys

Darperir pob dolen a thudalen ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol AMBIWLANS AWYR CYMRU fel gwasanaeth i ddarllenwyr, ond nid yw’r ddolen yn golygu bod AMBIWLANS AWYR CYMRU yn cymeradwyo’r gwefannau hynny ac yn yr ystyr honno nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol na thudalennau eraill ar y platfform cyfryngau cymdeithasol.

Trwy anfon cynnwys i unrhyw un o wefannau cyfryngau cymdeithasol AMBIWLANS AWYR CYMRU, rydych yn deall ac yn cydnabod bod y wybodaeth honno ar gael i’r cyhoedd ac y gall AMBIWLANS AWYR CYMRU ddefnyddio’r wybodaeth honno i ddibenion hybu mewnol ac allanol a dibenion codi arian. Noder os gwelwch yn dda y gallai unrhyw gyfranwyr eraill ddefnyddio’r wybodaeth a bostiwyd gennych mewn modd sydd tu hwnt i reolaeth AMBIWLANS AWYR CYMRU. Os nad ydych eisiau i’r wybodaeth a wnaed ar gael gennych drwy’r wefan hon gael ei defnyddio, ei chyhoeddi, ei chopïo na’i hailargraffu, peidiwch â phostio ar y dudalen hon os gwelwch yn dda.

 

Postage & packaging

P&P costs are based on current prices by Royal Mail for posting to mainland UK. If your order is over a certain size or needs to be posted overseas, prices may vary. In these cases, we will contact you to confirm the cost of your postage.

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs M Clark, LL169890 - £1000
2ail Mr P Gilasbey, LL174550 - £200
3ydd Mrs S M Lewis, LL019958 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »