Termau Defnyddio

Amodau defnyddio’r wefan

Croeso i’n gwefan. Os parhewch i bori a defnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i gydymffurfio ag a chael eich rhwymo gan y telerau ac amodau canlynol sydd, ynghyd â’r polisi preifatrwydd, yn rheoli cydberthynas Ambiwlans Awyr Cymru gyda chi mewn cysylltiad â’r wefan hon. Os ydych yn anghytuno gydag unrhyw ran o’r telerau ac amodau hyn, peidiwch â defnyddio ein gwefan os gwelwch yn dda.

Mae defnyddio’r wefan hon yn amodol ar y telerau defnyddio canlynol:

 • Mae cynnwys tudalennau’r wefan hon ar gyfer rhoi gwybodaeth gyffredinol i chi ac ar gyfer defnydd cyffredinol yn unig. Gellir ei newid heb roi rhybudd.
 • Nid ydym ni nac unrhyw drydydd partïon yn cynnig unrhyw warant na sicrwydd ynghylch cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyfanrwydd nac addasrwydd y wybodaeth a’r deunyddiau a ddarganfyddir neu a gynigir ar y wefan hon at unrhyw bwrpas penodol. Rydych yn cydnabod y gall y wybodaeth a’r deunyddiau hyn gynnwys anghywirdebau a gwallau i’r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith.
 • Rydych yn gwneud defnydd o’r wybodaeth a’r deunyddiau ar y wefan hon ar eich risg eich hun ac ni fyddwn ni yn atebol am hynny. Eich cyfrifoldeb chi fydd sicrhau bod unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau a gwybodaeth sydd ar gael drwy’r wefan hon yn bodloni’ch gofynion penodol chi.
 • Mae’r wefan hon yn cynnwys deunydd sydd yn eiddo i neu sydd dan drwydded i ni. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys – on nis cyfyngir i – y cynllun, y dyluniad, golwg, yr ymddangosiad a’r graffeg. Gwaherddir atgynhyrchu oni wneir hynny yn unol â’r rhybudd hawlfraint, sydd yn rhan o’r telerau ac amodau hyn.
 • Cydnabyddir ar y wefan hon bob nod masnachu a atgynhyrchir ar y wefan hon, ac sydd heb fod yn eiddo i nac yn drwyddedig i’r gweithredwr, ar y wefan hon.
 • Gall defnydd anawdurdodedig o’r wefan hon arwain at hawlio iawndal a/neu gall fod yn drosedd.
 • O bryd i’w gilydd, gall y wefan hon hefyd gynnwys dolenni i wefannau eraill. Cynigir y dolenni hyn er hwylustod i chi er mwyn i chi gael gwybodaeth bellach. Nid ydynt yn arwydd ein bod yn cymeradwyo’r wefan/gwefannau dan sylw. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y wefan/gwefannau cysylltiedig.
 • Mae’ch defnydd chi o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod sydd yn codi o’r defnydd hwnnw yn amodol ar gyfreithiau Lloegr, Gogledd Iwerddon, Yr Alban a Chymru.

Polisi Cyfrinachedd 

Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan a gallant gasglu gwybodaeth bersonol o bryd rydych chi yn defnyddio ein gwefan. Darllenwch ein Polisi Cyfrinachedd yma. 

Ymwadiad y Wefan

Mae’r wybodaeth a geir ar y wefan hon i ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Darperir y wybodaeth gan Ambiwlans Awyr Cymru ac er ein bod yn ceisio cadw’r wybodaeth yn ddiweddaredig a chywir, nid ydym yn gwneud unrhyw honiad na gwarant mewn unrhyw ffordd, yn benodol neu’n ymhlyg, ynghylch cyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd nac argaeledd mewn cysylltiad â’r wefan neu’r wybodaeth, y cynhyrchion, y gwasanaethau, na’r graffeg gysylltiedig ar y wefan i unrhyw ddiben. Felly, os byddwch yn dibynnu ar y fath wybodaeth, byddwch yn gwneud hynny’n gyfan gwbl ar eich risg eich hun.

Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys heb gyfyngiad, golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, nac unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sydd yn deillio o golli data neu elw a gyfyd o neu mewn cysylltiad â defnyddio’r wefan hon.

Drwy’r wefan hon medrwch gysylltu â gwefannau eraill sydd heb fod dan reolaeth Ambiwlans Awyr Cymru. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys ac argaeledd y gwefannau hynny. Nid yw cynnwys y dolenni hyn yn awgrymu o anghenraid ein bod yn argymell nac yn cymeradwyo’r safbwyntiau a fynegir ynddynt.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wefan yn rhedeg yn esmwyth. Fodd bynnag, nid yw AMBIWLANS AWYR CYMRU yn derbyn cyfrifoldeb, ac ni fydd yn atebol, os na fydd y wefan ar gael dros dro oherwydd materion technegol y tu hwnt i’n rheolaeth.

Hawlfraint

Mae’r wefan hon a’i chynnwys yn hawlfraint i AMBIWLANS AWYR CYMRU. Cedwir pob hawl.

Ni chewch, ac eithrio gyda chaniatâd ysgrifenedig penodol gennym ni, ddosbarthu neu ddefnyddio’r cynnwys yn fasnachol ac ni chewch ei drosglwyddo na’i gadw ar unrhyw wefan arall neu mewn unrhyw system adalw arall o unrhyw fath.

Mae’r enwau, delweddau, lluniau a logos sydd yn enwi AMBIWLANS AWYR CYMRU, yn nodau eiddo i AMBIWLANS AWYR CYMRU. Ni chaniateir copïo na dosbarthu ein logos, delweddau a lluniau na/neu gopïau unrhyw drydydd partïon heb ganiatâd ymlaen llaw gan AMBIWLANS AWYR CYMRU. Dylid cyfeirio ceisiadau am ganiatâd i ddefnyddio ein delweddau, lluniau a logos i AMBIWLANS AWYR CYMRU.

Cyfryngau cymdeithasol

Croesawn ac anogwn drafodaeth agored ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol AMBIWLANS AWYR CYMRU – gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Facebook a Twitter – ac edrychwn ymlaen at unrhyw sylwadau, storïau a phrofiadau yr hoffech eu rhannu.

Rydym yn gwneud ymdrechion rhesymol i fonitro cyfraniadau, ymateb i sylwadau ac ymholiadau ac i sicrhau bod defnyddwyr yn cadw at y pwnc.

Mae’r safbwyntiau a’r barnau a fynegir ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol AMBIWLANS AWYR CYMRU, ond heb fod yn gyfyngedig i Facebook a Twitter, yn cynrychioli syniadau defnyddwyr unigol a chymunedau ar-lein, ac nid o anghenraid syniadau AMBIWLANS AWYR CYMRU nac unrhyw un o’n gweithwyr na’n hymddiriedolwyr. Nid yw’r safbwyntiau na’r barnau a fynegir ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu mewn unrhyw ffordd safbwyntiau’r wefan lle ceir hwy, na gwefannau cysylltiedig â’r wefan honno, na’r staff sydd yn cynnal y wefan nac unrhyw aelodau o’r wefan.

Tra bod AMBIWLANS AWYR CYMRU yn gwneud ymdrechion rhesymol i fonitro a/neu gymedroli cynnwys a osodir ar ei blatfformau cyfryngau cymdeithasol, nid ydym yn cymedroli pob sylw ac ni allwn ymateb bob amser mewn modd amserol i geisiadau ar-lein am wybodaeth.

Mae AMBIWLANS AWYR CYMRU yn cadw’r unig hawl i adolygu, golygu a/neu ddileu unrhyw sylwadau y cred eu bod yn amhriodol. Gellir dileu neu olygu sylwadau gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol gan y cymedrolwyr:

 • Sylwadau amhriodol neu sarhaus
 • Lluniau neu sylwadau amherthnasol neu ddiangen gan gynnwys defnydd sydd heb fod yn berthnasol neu’n gysylltiedig â ni
 • Ymosodiadau personol neu ddatganiadau neu sylwadau difenwol (h.y. gwneud sylwadau personol negyddol neu anwir am ddefnyddiwr arall, AMBIWLANS AWYR CYMRU, ein gweithwyr a’n hymddiriedolwyr, y cymedrolwyr)
 • Postiadau sydd mewn unrhyw ffordd yn torri neu sy’n ymwneud â thorri hawlfraint AMBIWLANS AWYR CYMRU
 • Postiadau neu sylwadau neu luniau nad ystyrir eu bod yn unol ag ysbryd priodol ein platfformau cyfryngau cymdeithasol a’u cynnwys

Darperir pob dolen a thudalen ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol AMBIWLANS AWYR CYMRU fel gwasanaeth i ddarllenwyr, ond nid yw’r ddolen yn golygu bod AMBIWLANS AWYR CYMRU yn cymeradwyo’r gwefannau hynny ac yn yr ystyr honno nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol na thudalennau eraill ar y platfform cyfryngau cymdeithasol.

Trwy anfon cynnwys i unrhyw un o wefannau cyfryngau cymdeithasol AMBIWLANS AWYR CYMRU, rydych yn deall ac yn cydnabod bod y wybodaeth honno ar gael i’r cyhoedd ac y gall AMBIWLANS AWYR CYMRU ddefnyddio’r wybodaeth honno i ddibenion hybu mewnol ac allanol a dibenion codi arian. Noder os gwelwch yn dda y gallai unrhyw gyfranwyr eraill ddefnyddio’r wybodaeth a bostiwyd gennych mewn modd sydd tu hwnt i reolaeth AMBIWLANS AWYR CYMRU. Os nad ydych eisiau i’r wybodaeth a wnaed ar gael gennych drwy’r wefan hon gael ei defnyddio, ei chyhoeddi, ei chopïo na’i hailargraffu, peidiwch â phostio ar y dudalen hon os gwelwch yn dda.

Telerau ac Amodau Masnachu Cyfyngedig - Ambiwlans Awyr Cymru

O dan y telerau yma, mae’r cyfeiriad at ‘Ambiwlans Awyr Cymru’ yn golygu Ambiwlans Awyr Cymru Masnachu Cyfyngedig, sydd yn is-gwmni sy’n gwbl eiddo i Ymddiriedolaeth Elusennol Ambiwlans Awyr Cymru, ac mae’ swyddfa gofrestredig yn Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate, Dafen, Llanelli, SA14 8LQ; rhif elusen gofrestredig 1083645 (Lloegr a Chymru). Wedi cofrestru fel cwmni cyfyngedig drwy warant yn Lloegr a Chymru (4036600). Mae unrhyw gyfeiriad atoch ‘chi’ yn golygu’r person sydd yn prynu’r nwyddau/eitemau. Mae unrhyw gyfeiriad at ‘siop’ yn golygu ein siop ar-lein sydd ar gael yma - www.walesairambulance.com/onlineshop

Mae’r holl elw o’r eitemau sydd yn cael eu gwerthu ar y siop ar-lein wedi eu rhoi i Ambiwlans Awyr Cymru ac yn mynd tuag at ariannu darpariaeth HEMS (helicopter emergency medical services) a chyrchoedd cludo'r ambiwlans awyr, a hynny er mwyn diogelu bywyd dynol yng Nghymru.

Drwy archebu a phrynu eitemau o’r siop ar-lein, rydym yn ystyried eich bod wedi derbyn a chytuno gyda’r telerau ac amodau sydd wedi eu hamlinellu isod. Dyma’r telerau ac amodau sydd yn sylfaen i’r eitemau yr ydych yn prynu gan Ambiwlans Awyr Cymru. Darllenwch hwy’n ofalus cyn gosod eich archeb.

Telerau Cyffredinol

 1. Mae’r cytundeb hwn wedi ei selio gan Gyfraith Cymru a Lloegr.
 2. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch gyda’r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid drwy e-bostio sales@walesairambulance.com, neu ffoniwch hwy ar 0300 0152 999 (opsiwn 1) – ar gael rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.
 3. Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cadw’r hawl i fuddsoddi’r elw a wneir o werthu eitemau yn y meysydd sydd eu hangen fwyaf er mwyn parhau i gefnogi’r gweithgareddau elusennol.
 4. Chi’n unig sydd yn gyfrifol am gywreindeb eich archeb, gan gynnwys cywreindeb y testun, manylion cyswllt a’r wybodaeth a gyflwynir er mwyn postio’r eitemau. Nid yw Ambiwlans Awyr Cymru yn medru derbyn cyfrifoldeb am archebion na sydd wedi eu derbyn yn sgil manylion anghywir ac nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am gamsillafu. Gwiriwch eich archeb yn ofalus cyn cadarnhau.
 5. Rydych yn cytuno i lynu wrth y Telerau ac Amodau yma (fel sydd yn cael eu diwygio o dro i dro), a hynny cyn hired â’ch bod yn defnyddio ein safle.
 6. Ac eithrio ein haelodau cyswllt, cyfarwyddwyr, cyflogeion neu gynrychiolwyr, nid yw person na sydd yn rhan o’r cytundeb hwn yn meddu ar unrhyw hawl o dan Ddeddf Contractau’r DU (Hawliau Trydydd Parti) 1999 er mwyn gosod unrhyw delerau ar y cytundeb hwn ond nid yw hyn yn effeithio ar unrhyw hawl neu gamau cywiro sydd gan drydydd parti ac sydd yn bodoli neu ar gael ar wahân i’r Ddeddf hon.
 7. Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â’n Polisi Cyfrinachedd. Dylech dreulio amser yn darllen hyn gan ei fod yn cynnwys telerau pwysig sydd o bosib yn berthnasol i chi.
 8. Nid yw’r telerau yma yn effeithio, mewn unrhyw ffordd, ar eich hawliau statudol.

Eitemau

 1. Byddwn yn cymryd pob cam posib er mwyn sicrhau bod manylion, delweddau, disgrifiadau a phrisiau’r Eitemau yn gywrain pan fyddant yn cael eu gosod ar y Wefan.
 2. Rydym yn cadw’r hawl i wrthod derbyn archebion lle y mae’r wybodaeth sydd wedi ei gosod ar y Wefan yn anghywir, gan gynnwys prisiau a disgrifiadau o’r eitemau.
 3. Mae holl feintiau a phwysau'r eitemau yn amcangyfrifon.
 4. Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cadw’r hawl i newid manylion yr eitemau sydd ar y wefan.
 5. Mae cyflenwi’r eitemau yn amodol ar argaeledd. Os nad ydym yn medru cwblhau’r archeb, bydd ein tîm gwasanaethau cwsmer yn cysylltu gyda chi er mwyn trafod eitem amgen neu’n prosesu ad-daliad.

Postio a Phacio

Bydd yna ffi ychwanegol ar gyfer postio a phacio a byd hyn yn cael ei ychwanegu at eich archeb. Bydd yr elusen ond yn derbyn archebion ar-lein ar gyfer eitemau sydd yn cael eu postio o fewn Ynysoedd Prydain a chyfeiriad y BFPO. Am fwy o wybodaeth am bostio eitemau dramor, yna e-bostiwch sales@walesairambulance.com, ffoniwch 0300 0152 999 (opsiwn 1), neu ysgrifennwch at: Ambiwlans Awyr Cymru, Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate, Dafen, Llanelli, SA14 8LQ, DU.
Mae prisiau’r holl eitemau yn y siop yn brisiau manwerthu (ac yn cynnwys TAW). Nid ydynt yn cynnwys y gost o bacio a phostio. Mae prisiau postio a phacio angen eu hychwanegu pan fyddwch yn cadarnhau eich archeb (gweler cymal 3 isod). Mae unrhyw gynigion yn cael eu gwneud dros gyfnod cyfyngedig o amser ac ond i’w defnyddio unwaith gan bob cwsmer oni bai fod hyn wedi ei nodi’n wahanol.
Mae’r gost o bostio yn £1.99 am archebion hyd at ac yn cynnwys £20. Am archebion sydd yn £20.01 a’n fwy, ni fydd yna gost ychwanegol ar gyfer postio (ac eithrio’r Heli-Wellies). Bydd eich archeb fel arfer yn cael ei bostio o fewn 7 diwrnod gwaith; fodd bynnag, dylid caniatáu 14 diwrnod.

Taliadau

 1. Bydd talu gyda cherdyn yn ddiogel drwy’r amser. Mae manylion cardiau debyd a chredyd yn cael eu rheoli gan amgryptiad SSL i PayPal, sydd yn prosesu’r holl drafodiadau ar ran Ambiwlans Awyr Cymru. Mae taliadau PayPal yn cael eu cymryd pan fydd y trafodiad yn cael ei wneud.
 2. Pan fydd taliad yn cael ei wneud gan gerdyn credyd/debyd, bydd angen i’r person sicrhau ei fod wedi derbyn caniatâd gan berchennog y cerdyn. Os bydd y perchennog yn gwadu ei fod wedi rhoi caniatâd, efallai y byddwch yn wynebu camau cyfreithiol.

Dychwelyd Eitemau

 1. Os nad ydych yn hapus gydag unrhyw eitem am unrhyw reswm, darllenwch ein polisi dychwelyd eitemau os gwelwch yn dda.
 2. Os hoffech ddychwelyd eitem nad ydych yn ei ddymuno, noder os gwelwch yn dda bod ond modd i ni gynnig ad-daliad i’r unigolyn sydd wedi prynu’r eitem. Os hoffech gyfnewid yr eitem, bydd angen i ni i roi gwybod i’r prynwr.

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs V Hughes LL182371 - £1000
2ail Mrs R Stockdale LL192664 - £200
3ydd Mrs G Moore LL141034 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »