Gweithiwch gyda ni

Mynd i'r gwaith gan wybod eich bod yn helpu i achub bywydau ...

Ewch i’r gwaith yn gwybod eich bod yn helpu i achub bywydau.

Buaswn wrth ein bodd yn clywed gan bobl frwdfrydig sydd am ymuno gyda’n tîm sydd yn gweithio yn galed ar draws Cymru. Cadwch olwg am swyddi gwag cyfredol ar y dudalen hon.

Fel arall, chwaraewch ran drwy edrych ar yr ystod amrywiol o gyfleoedd gwirfoddoli.

Gweithio gyda ni

Ambiwlans Awyr Cymru yw’r elusen Cymru gyfan sydd yn darparu gwasanaeth awyr brys ar gyfer salwch neu anaf sy’n peryglu bywyd. Rydym yn barod i ymateb pob dydd o’r flwyddyn, i helpu unrhyw un yng Nghymru yn eu hawr o angen.

Rydym hefyd yn darparu’r Ambiwlans Awyr Cenedlaethol i Blant Cymru, yn darparu gwasanaeth arbenigol ac yn cludo rhai o gleifion ieuengaf Cymru.

Mae’r elusen yn gwbl ddibynnol ar roddion er mwyn casglu £6.5 miliwn bob blwyddyn, a hynny er mwyn cadw ein hofrenyddion yn hedfan. Mae casglu arian a chodi ymwybyddiaeth o fewn cymunedau amrywiol Cymru yn rhan hanfodol o gyrraedd y nod hwnnw. We also run 16 shops and a cafe, which provide essential income to keep the charity’s helicopters in the air and saving lives.

Lawrlwythwch ffurflen gais ymaRheolwr Codi Arian Cymunedol (Y Trallwng)

Llawn amser (37 awr yr wythnos). £25,000 y flwyddyn.

A oes profiad gennych o  reoli gwerthiant neu godi arian? A ydych wrth eich bodd yn gweithio gyda phobl ac am ddefnyddio eich sgiliau i helpu achub bywydau ar draws Cymru?

Dyma gyfle cyffrous am rôl newydd o fewn Ambiwlans Awyr Cymru, yn rheoli tîm bach er mwyn helpu datblygu, gweithredu a monitro ein strategaeth codi arian.

Byddwch yn rhan allweddol o’r tîm rheoli, yn hyrwyddo’r elusen, ein gweledigaeth a’i gwerthoedd i gefnogwyr posib a chyfredol, gan godi proffil Ambiwlans Awyr Cymru a'r arian hanfodol, i’n cadw ni’n hedfan

Rydych yn hyderus mewn ystod o amgylcheddau proffesiynol a  chymdeithasol, ac yn meddu ar brofiad  o godi arian a/neu amgylchedd gwerthiant a marchnata.  

Fel elusen Gymreig genedlaethol, rydym yn chwilio am y person cywir ar gyfer y swydd gywir – pa le bynnag ydych. Hoffwn dderbyn ceisiadau o ardaloedd Llanelli, Caerdydd neu’r Trallwng.

Lawrlwythwch ein ffurflen gais   


Closing date: Fri 16 February 18

  • Lawrlwythwch y swydd-ddisgrifiad lawn.
  • Lawrlwythwch a chwblhewch ein ffurflen gais.
  • Danfonwch unrhyw ffurflenni cais ac ymholiadau at ein tîm Adnoddau Dynol (manylion ar waelod y dudalen hon).


Download the full description

Gyrwyr (Wrecsam)

Wrecsam. Rhan amser (22.5 awr yr wythnos). £8 yr awr.

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o’n hadran manwerthu yn Elusen Ambiwlans Awyr Cymru. Rydym yn cynnal 18 siop ar draws Cymru sydd yn darparu incwm hanfodol er mwyn cadw’r hofrenyddion yn yr awyr ac yn achub bywydau.

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth effeithiol i’r Rheolwr Cludiant a Warws a’r tîm manwerthu ehangach.   

Mae hyn yn cynnwys symud stoc o gwmpas y siopau a’n gweithio ar ein faniau er mwyn casglu a chludo eitemau.   

Bydd eich profiad, egni a brwdfrydedd yn sicrhau bod brand yr elusen yn cael ei gynrychioli yn gywir ac yn bositif tra’n ymgysylltu gyda chwsmeriaid yn ein siopau ac wrth deithio o gwmpas.   

Gyda gallu cryf i weithio fel rhan o dîm, yn deall iechyd a diogelwch a’n medru cynnig gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid, byddwch yn mwynhau ac yn hyderus yn gweithio mewn ystod o amgylcheddau proffesiynol a chymdeithasol.

Fel rhan o’r rôl, bydd angen codi a chario eitemau trwm ac o leiaf dwy flynedd o brofiad yn y maes cludiant a dosbarthu.  

Lawrlwythwch ein ffurflen gais

Closing date: Sun 28 January 18

  • Lawrlwythwch y swydd-ddisgrifiad lawn.
  • Lawrlwythwch a chwblhewch ein ffurflen gais.
  • Danfonwch unrhyw ffurflenni cais ac ymholiadau at ein tîm Adnoddau Dynol (manylion ar waelod y dudalen hon).


Download the full description

Am unrhyw gwestiynau am swyddi gwag neu am geisiadau, cysylltwch gyda:

Y Tîm Recriwtio

0300 0152 999 (opsiwn 1)

hr@walesairambulance.com
Ambiwlans Awyr Cymru
Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate,
Dafen, Llanelli. SA14 8LQ

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob un sector o’r gymuned

Elusen gofrestredig 1083645