Gweithiwch gyda ni

Mynd i'r gwaith gan wybod eich bod yn helpu i achub bywydau ...

Ewch i’r gwaith yn gwybod eich bod yn helpu i achub bywydau.

Buaswn wrth ein bodd yn clywed gan bobl frwdfrydig sydd am ymuno gyda’n tîm sydd yn gweithio yn galed ar draws Cymru. Cadwch olwg am swyddi gwag cyfredol ar y dudalen hon.

Fel arall, chwaraewch ran drwy edrych ar yr ystod amrywiol o gyfleoedd gwirfoddoli.

Gweithio gyda ni

Ambiwlans Awyr Cymru yw’r elusen Cymru gyfan sydd yn darparu gwasanaeth awyr brys ar gyfer salwch neu anaf sy’n peryglu bywyd. Rydym yn barod i ymateb pob dydd o’r flwyddyn, i helpu unrhyw un yng Nghymru yn eu hawr o angen.

Rydym hefyd yn darparu’r Ambiwlans Awyr Cenedlaethol i Blant Cymru, yn darparu gwasanaeth arbenigol ac yn cludo rhai o gleifion ieuengaf Cymru.

Mae’r elusen yn gwbl ddibynnol ar roddion er mwyn casglu £6.5 miliwn bob blwyddyn, a hynny er mwyn cadw ein hofrenyddion yn hedfan. Mae casglu arian a chodi ymwybyddiaeth o fewn cymunedau amrywiol Cymru yn rhan hanfodol o gyrraedd y nod hwnnw. We also run 16 shops and a cafe, which provide essential income to keep the charity’s helicopters in the air and saving lives.

Lawrlwythwch ffurflen gais ymaDeputy Shop Manager - Tywyn

Sicrhau bod gwasanaeth y siop yn cael ei ddatblygu er mwyn diwallu anghenion y strategaeth, boed mewn termau ansawdd neu wasanaeth.
Cynnal perthynas waith effeithiol gyda rheolwyr, cydweithwyr, staff cyflogedig, gwirfoddolwyr a chysylltiadau yn y gymuned er mwyn cyflawni amcanion.

Yn barod i weithio oriau hyblyg gan fod angen gweithio’n aml ar benwythnosau, ar ddiwrnodau Gŵyl y Banc a gyda’r hwyr.

Llwytho i lawr y disgrifiad swydd llawn yma

Closing date: Mon 10 April 17

  • Bod yn gyfrifol am y siop manwerthu o ddydd i ddydd
  • Denu, recriwtio, hyfforddi a datblygu holl staff cyflogedig y siop yn effeithiol, a’r gwirfoddolwyr pan fydd hyn yn briodol.
  • Monitro, adrodd a gwerthuso perfformiad y siop, yn enwedig o ran y gwirfoddolwyr.


Download the full description

Am unrhyw gwestiynau am swyddi gwag neu am geisiadau, cysylltwch gyda:

Y Tîm Recriwtio

0300 0152 999 (opsiwn 1)

hr@walesairambulance.com
Ambiwlans Awyr Cymru
Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate,
Dafen, Llanelli. SA14 8LQ

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob un sector o’r gymuned

Elusen gofrestredig 1083645