Gweithiwch gyda ni

Mynd i'r gwaith gan wybod eich bod yn helpu i achub bywydau ...

Ewch i’r gwaith yn gwybod eich bod yn helpu i achub bywydau.

Buaswn wrth ein bodd yn clywed gan bobl frwdfrydig sydd am ymuno gyda’n tîm sydd yn gweithio yn galed ar draws Cymru. Cadwch olwg am swyddi gwag cyfredol ar y dudalen hon.

Fel arall, chwaraewch ran drwy edrych ar yr ystod amrywiol o gyfleoedd gwirfoddoli.

Gweithio gyda ni

Ambiwlans Awyr Cymru yw’r elusen Cymru gyfan sydd yn darparu gwasanaeth awyr brys ar gyfer salwch neu anaf sy’n peryglu bywyd. Rydym yn barod i ymateb pob dydd o’r flwyddyn, i helpu unrhyw un yng Nghymru yn eu hawr o angen.

Rydym hefyd yn darparu’r Ambiwlans Awyr Cenedlaethol i Blant Cymru, yn darparu gwasanaeth arbenigol ac yn cludo rhai o gleifion ieuengaf Cymru.

Mae’r elusen yn gwbl ddibynnol ar roddion er mwyn casglu £6.5 miliwn bob blwyddyn, a hynny er mwyn cadw ein hofrenyddion yn hedfan. Mae casglu arian a chodi ymwybyddiaeth o fewn cymunedau amrywiol Cymru yn rhan hanfodol o gyrraedd y nod hwnnw. We also run 16 shops and a cafe, which provide essential income to keep the charity’s helicopters in the air and saving lives.

Lawrlwythwch ffurflen gais ymaDeputy Shop Manager - Tywyn

Sicrhau bod gwasanaeth y siop yn cael ei ddatblygu er mwyn diwallu anghenion y strategaeth, boed mewn termau ansawdd neu wasanaeth.
Cynnal perthynas waith effeithiol gyda rheolwyr, cydweithwyr, staff cyflogedig, gwirfoddolwyr a chysylltiadau yn y gymuned er mwyn cyflawni amcanion.

Yn barod i weithio oriau hyblyg gan fod angen gweithio’n aml ar benwythnosau, ar ddiwrnodau Gŵyl y Banc a gyda’r hwyr.

Llwytho i lawr y disgrifiad swydd llawn yma

Closing date: Mon 10 April 17

  • Bod yn gyfrifol am y siop manwerthu o ddydd i ddydd
  • Denu, recriwtio, hyfforddi a datblygu holl staff cyflogedig y siop yn effeithiol, a’r gwirfoddolwyr pan fydd hyn yn briodol.
  • Monitro, adrodd a gwerthuso perfformiad y siop, yn enwedig o ran y gwirfoddolwyr.


Download the full description

Ymddiriedolwyr - Cymru gyfan

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn chwilio am Ymddiriedolwyr newydd i ymuno â Bwrdd yr Elusen. Fel Ymddiriedolwr, bydd eich gwybodaeth a’ch profiad yn cynnig cyfoeth o arbenigedd wrth ddarparu llywodraethiant a chyfeiriad strategol yn unol â’r canllawiau rheoleiddio.


Hoffwn glywed gan ymgeiswyr o amryw o gefndiroedd, gan gynnwys ond nid wedi cyfyngu i’r gyfraith, marchnata, busnes a meddygaeth. Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn gwerthfawrogi amrywiaeth a buaswn yn gwerthfawrogi ceisiadau gan ddynion a menywod o grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig.

Mae angen ymrwymo hyd at 8 diwrnod y flwyddyn.

Lawrlwythwch y Swydd-Ddisgrifiad a’r ffurflen gais i Ymddiriedolwyr sydd isod. Am ymholiadau a ffurflenni cais, cysylltwch gyda :

ceo@walesairambulance.com
Prif Weithredwr, Ambiwlans Awyr Cymru, Tŷ Elusen,
Ffordd Angel, Llanelli Gate, Dafen, Llanelli, SA14 8LQ

LAWRLWYTHWCH Y FFURFLEN GAIS AR GYFER YMDDIRIEDOLWYR

LAWRLWYTHWCH Y SWYDD DDISGRIFIAD AR GYFER YMDDIRIEDOLWYR

Closing date: Fri 01 September 17

  • A ydych chi wedi bod yn ystyried chwarae mwy o ran yn eich cymuned?
  • A ydych chi yn teimlo’n angerddol ynglŷn â gwneud gwahaniaeth ac achub bywydau?
  • A oes gennych chi’r sgiliau a’r profiad a fyddai’n medru elwa elusen genedlaethol Gymreig?


Download the full description

Am unrhyw gwestiynau am swyddi gwag neu am geisiadau, cysylltwch gyda:

Y Tîm Recriwtio

0300 0152 999 (opsiwn 1)

hr@walesairambulance.com
Ambiwlans Awyr Cymru
Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate,
Dafen, Llanelli. SA14 8LQ

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob un sector o’r gymuned

Elusen gofrestredig 1083645