Gweithiwch gyda ni

Mynd i'r gwaith gan wybod eich bod yn helpu i achub bywydau ...

Ewch i’r gwaith yn gwybod eich bod yn helpu i achub bywydau.

Buaswn wrth ein bodd yn clywed gan bobl frwdfrydig sydd am ymuno gyda’n tîm sydd yn gweithio yn galed ar draws Cymru. Cadwch olwg am swyddi gwag cyfredol ar y dudalen hon.

Fel arall, chwaraewch ran drwy edrych ar yr ystod amrywiol o gyfleoedd gwirfoddoli.

Gweithio gyda ni

Ambiwlans Awyr Cymru yw’r elusen Cymru gyfan sydd yn darparu gwasanaeth awyr brys ar gyfer salwch neu anaf sy’n peryglu bywyd. Rydym yn barod i ymateb pob dydd o’r flwyddyn, i helpu unrhyw un yng Nghymru yn eu hawr o angen.

Rydym hefyd yn darparu’r Ambiwlans Awyr Cenedlaethol i Blant Cymru, yn darparu gwasanaeth arbenigol ac yn cludo rhai o gleifion ieuengaf Cymru.

Mae’r elusen yn gwbl ddibynnol ar roddion er mwyn casglu £6.5 miliwn bob blwyddyn, a hynny er mwyn cadw ein hofrenyddion yn hedfan. Mae casglu arian a chodi ymwybyddiaeth o fewn cymunedau amrywiol Cymru yn rhan hanfodol o gyrraedd y nod hwnnw. We also run 16 shops and a cafe, which provide essential income to keep the charity’s helicopters in the air and saving lives.

Lawrlwythwch ffurflen gais ymaSwyddog Cyfryngau (De Cymru)

Swyddog Cyfryngau (Llanelli Gate) • 37.5 awr yr wythnos • £18,000 y flwyddyn, yn seiliedig ar brofiad

A ydych chi’n ymroddedig ac yn teimlo’n angerddol am ddweud straeon, pa beth bynnag yw’r cyfrwng?

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn chwilio am Swyddog Cyfryngau er mwyn ymuno â’n tîm Cysylltiadau Cyhoeddus prysur. Bydd angen bod yn gymwys wrth ddefnyddio ystod eang o lwyfannau digidol a thraddodiadol, byddwch yn helpu i yrru negeseuon allweddol yr elusen, yn cynyddu ein proffil ymhlith y wasg a’r cyhoedd.

Bydd eich prif gyfrifoldebau yn cynnwys:

 • Drafftio a dosbarthu datganiadau’r wasg, astudiaethau achos, yn aml yn gweithio o fewn terfynau amser
 • Adnabod cysylltiadau allweddol o fewn y cyfryngau, datblygu perthynasgyda newyddiadurwyr a chynnal cronfa ddata o gysylltiadau
 • Deilio ac ateb ymholiadau gan y wasg, yn aml o fewn terfynau amserpenodol
 • Diweddaru ein gwefan gyda chynnwys cyfoethog a diddorol, gan sicrhau fod y wefan yn gyfredol ac yn cynnwys datganiadau i’r wasg a digwyddiadau.
 • Ymgysylltu gyda’n cynulleidfaoedd ar ystod o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn ddyddiol
 • Monitro cyfryngau cymdeithasol yn agos adeg unrhyw sefyllfaoeddargyfyngus.
 • Gweithio gyda’r holl aelodau o staff er mwyn adnabod cyfleoedd i hyrwyddo’r elusen yn y cyfryngau.
 • Cyfrannu at ymgyrchoedd a phrosiectau codi arian a Chysylltiadau Cyhoeddus
 • Cydlynu ffotograffwyrpan fydd angen ar gyfer digwyddiadau a chymryd lluniau a chlipiau fideo eich hun

Byddwch yn meddu ar y rhinweddau canlynol

 • Sgiliau ysgrifennu ardderchog
 • Yn barod i fwrw ati a’n hynod drefnus– yn medru rheoli amryw o lwythi gwaith o fewn terfynau amser
 • Sgiliau cyfathrebu da gydag ystod eang o gysylltiadau mewnol ac allanol
 • Yn hynod gymwys wrth ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a CMS, gyda’r gallu i ymgysylltu gyda’n cefnogwyr mewn ffyrdd creadigol
 • Dealltwriaeth gref o’r sector cyfryngau a sut i adeiladu perthynas gydag ystod amrywiol o gyfryngau
 • Yn medru ffynnu a chadw rheolaeth mewn sefyllfaoedd argyfyngus
 • Sgiliau TG da, yn medru defnyddio Microsoft Office, llwyfannau digidol, CMS.
 • Wedi eich addysgu gyda gradd mewn pwnc perthnasol, neu gymhwyster cyfatebol
 • Yn meddu ar eich car eich hun a thrwydded yrru gyfredol

Closing date: Tue 12 September 17Download the full description

Am unrhyw gwestiynau am swyddi gwag neu am geisiadau, cysylltwch gyda:

Y Tîm Recriwtio

0300 0152 999 (opsiwn 1)

hr@walesairambulance.com
Ambiwlans Awyr Cymru
Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate,
Dafen, Llanelli. SA14 8LQ

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob un sector o’r gymuned

Elusen gofrestredig 1083645