Gweithiwch gyda ni

Mynd i'r gwaith gan wybod eich bod yn helpu i achub bywydau ...

Ewch i’r gwaith yn gwybod eich bod yn helpu i achub bywydau.

Buaswn wrth ein bodd yn clywed gan bobl frwdfrydig sydd am ymuno gyda’n tîm sydd yn gweithio yn galed ar draws Cymru. Cadwch olwg am swyddi gwag cyfredol ar y dudalen hon.

Fel arall, chwaraewch ran drwy edrych ar yr ystod amrywiol o gyfleoedd gwirfoddoli.

Ceisiadau swyddi ac ein Polisi Cyfrinachedd: Darllenwch sut ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn ein Polisi Cyfrinachedd

Gweithio gyda ni

Ambiwlans Awyr Cymru yw’r elusen Cymru gyfan sydd yn darparu gwasanaeth awyr brys ar gyfer salwch neu anaf sy’n peryglu bywyd. Rydym yn barod i ymateb pob dydd o’r flwyddyn, i helpu unrhyw un yng Nghymru yn eu hawr o angen.

Rydym hefyd yn darparu’r Ambiwlans Awyr Cenedlaethol i Blant Cymru, yn darparu gwasanaeth arbenigol ac yn cludo rhai o gleifion ieuengaf Cymru.

Mae’r elusen yn gwbl ddibynnol ar roddion er mwyn casglu £6.5 miliwn bob blwyddyn, a hynny er mwyn cadw ein hofrenyddion yn hedfan. Mae casglu arian a chodi ymwybyddiaeth o fewn cymunedau amrywiol Cymru yn rhan hanfodol o gyrraedd y nod hwnnw. We also run 16 shops and a cafe, which provide essential income to keep the charity’s helicopters in the air and saving lives.

Lawrlwythwch ffurflen gais yma

Download our application form

Dirprwy Rheolwr Siop (Abertawe)

22.5 awr yr wythnos

Cyflog £7.93 yr awr

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o’n hadran manwerthu yn Elusen Ambiwlans Awyr Cymru. Rydym yn cynnal 17 siop ar draws Cymru sydd yn darparu incwm hanfodol er mwyn cadw’r hofrenyddion yn yr awyr ac yn achub bywydau.

Byddwch yn gyfrifol am rheoli ein siop Elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn Dinas Abertawe. Bydd eich profiad, egni a brwdfrydedd yn sicrhau bod y siop yn cael ei datblygu er mwyn cwrdd â’n amcanion ac yn creu’r incwm mwyaf posib ar gyfer yr hofrenyddion achub bywyd.

Fel rhan o dîm deinamig, byddwch yn gyrru perfformiad cyllidol ac ansawdd y gwasanaetha, tra’n cynnal perthynas waith effeithiol gyda rheolwyr, cydweithwyr, gwirfoddolwyr a’r gymuned ehangach. Mae profiad manwerthu, y gallu i weithio o dan bwysau, darparu gwasanaeth ardderchog i’r cwsmer a sgiliau trefnu cryf oll yn anghenion hanfodol. Mae profiad blaenorol o weithio mewn siop elusen a diddordeb mewn nwyddau gweledol yn ddymunol.

Mae angen cludo a chario pethau fel rhan o’r rôl a’r hyblygrwydd i weithio ar benwythnosau a gŵyl y banc fel rhan o rota amrywiol. Mae hon yn swydd rhan amser o 11.5 awr yr wythnos.

Ni fydd angen i ymgeiswyr blaenorol wneud cais 

Ymwadiad: Ni fydd ymgeiswyr nad ydynt wedi derbyn gohebiaeth o fewn 6 wythnos i'r dyddiad cau wedi bod yn llwyddiannus. Rydym yn cadw'r hawl i gau swyddi gwag cyn yr hysbysebir.

Lawrlwythwch ein ffurflen gais

Closing date: Wed 31 October 18

  • Lawrlwythwch a darllenwch y swydd-ddisgrifiad lawn.
  • Lawrlwythwch a chwblhewch ein ffurflen gais.
  • Danfonwch unrhyw ffurflenni cais ac ymholiadau at ein tîm Adnoddau Dynol (manylion ar waelod y dudalen hon).


Download the full description

Gweithiwr Cymorth a Chludiant (Wrecsam)

Rhan amser - 22.5 awr yr wythnos 

Cyflog - £8.22 yr awr 

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn edrych am Gweithiwr Cymorth a Chludiant yn ardal Wrecsam. Bydd ymgeiswyr yn cynorthwyo gyda rhediad effeithiol y gwasanaeth casglu a chyflenwi ar gyfer ein siopau elusennau wrth weithio ochr yn ochr gyda’r Tîm Manwerthu. 

Ni fydd angen i ymgeiswyr blaenorol wneud cais

Ymwadiad: Ni fydd ymgeiswyr nad ydynt wedi derbyn gohebiaeth o fewn 6 wythnos i'r dyddiad cau wedi bod yn llwyddiannus. Rydym yn cadw'r hawl i gau swyddi gwag cyn yr hysbysebir.

Lawrlwythwch ein ffurflen gais

Closing date: Fri 23 November 18

  • Lawrlwythwch a darllenwch y swydd-ddisgrifiad lawn.
  • Lawrlwythwch a chwblhewch ein ffurflen gais.
  • Danfonwch unrhyw ffurflenni cais ac ymholiadau at ein tîm Adnoddau Dynol (manylion ar waelod y dudalen hon).


Download the full description

Am unrhyw gwestiynau am swyddi gwag neu am geisiadau, cysylltwch gyda:

Y Tîm Recriwtio

0300 0152 999 (opsiwn 1)

hr@walesairambulance.com
Ambiwlans Awyr Cymru
Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate,
Dafen, Llanelli. SA14 8LQ

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob un sector o’r gymuned

Elusen gofrestredig 1083645