Gweithiwch gyda ni

Mynd i'r gwaith gan wybod eich bod yn helpu i achub bywydau ...

Ewch i’r gwaith yn gwybod eich bod yn helpu i achub bywydau.

Buaswn wrth ein bodd yn clywed gan bobl frwdfrydig sydd am ymuno gyda’n tîm sydd yn gweithio yn galed ar draws Cymru. Cadwch olwg am swyddi gwag cyfredol ar y dudalen hon.

Fel arall, chwaraewch ran drwy edrych ar yr ystod amrywiol o gyfleoedd gwirfoddoli.

Ceisiadau swyddi ac ein Polisi Cyfrinachedd: Darllenwch sut ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn ein Polisi Cyfrinachedd

Gweithio gyda ni

Ambiwlans Awyr Cymru yw’r elusen Cymru gyfan sydd yn darparu gwasanaeth awyr brys ar gyfer salwch neu anaf sy’n peryglu bywyd. Rydym yn barod i ymateb pob dydd o’r flwyddyn, i helpu unrhyw un yng Nghymru yn eu hawr o angen.

Rydym hefyd yn darparu’r Ambiwlans Awyr Cenedlaethol i Blant Cymru, yn darparu gwasanaeth arbenigol ac yn cludo rhai o gleifion ieuengaf Cymru.

Mae’r elusen yn gwbl ddibynnol ar roddion er mwyn casglu £6.5 miliwn bob blwyddyn, a hynny er mwyn cadw ein hofrenyddion yn hedfan. Mae casglu arian a chodi ymwybyddiaeth o fewn cymunedau amrywiol Cymru yn rhan hanfodol o gyrraedd y nod hwnnw. We also run 16 shops and a cafe, which provide essential income to keep the charity’s helicopters in the air and saving lives.

Lawrlwythwch ffurflen gais yma

Download our application form

Dirprwy Reolwr Siop (Tywyn)

Rhan amser (11.5 awr yr wythnos). £7.93 yr awr.

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o’n hadran manwerthu yn Elusen Ambiwlans Awyr Cymru. Rydym yn cynnal 17 siop ar draws Cymru sydd yn darparu incwm hanfodol er mwyn cadw’r hofrenyddion yn yr awyr ac yn achub bywydau.

Byddwch yn gyfrifol am helpu cynnal ein siop Elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn Tywyn fel y Dirprwy Reolwr. Bydd eich profiad, egni a brwdfrydedd yn sicrhau bod y siop yn cael ei datblygu er mwyn cwrdd â’n amcanion ac yn creu’r incwm mwyaf posib ar gyfer yr hofrenyddion achub bywyd.

Fel rhan o dîm deinamig, byddwch yn gyrru perfformiad cyllidol ac ansawdd y gwasanaetha, tra’n cynnal perthynas waith effeithiol gyda rheolwyr, cydweithwyr, gwirfoddolwyr a’r gymuned ehangach. Mae profiad manwerthu, y gallu i weithio o dan bwysau, darparu gwasanaeth ardderchog i’r cwsmer a sgiliau trefnu cryf oll yn anghenion hanfodol. Mae profiad blaenorol o weithio mewn siop elusen a diddordeb mewn nwyddau gweledol yn ddymunol.

Mae angen cludo a chario pethau fel rhan o’r rôl a’r hyblygrwydd i weithio ar benwythnosau a gŵyl y banc fel rhan o rota amrywiol. Mae hon yn swydd rhan amser o 11.5 awr yr wythnos.

Lawrlwythwch ein ffurflen gais

Closing date: Fri 22 June 18

 • Lawrlwythwch a darllenwch y swydd-ddisgrifiad lawn.
 • Lawrlwythwch a chwblhewch ein ffurflen gais.
 • Danfonwch unrhyw ffurflenni cais ac ymholiadau at ein tîm Adnoddau Dynol (manylion ar waelod y dudalen hon).


Download the full description

Dirprwy Reolwr Siop (Y Drenewydd)

Rhan amser (16 awr yr wythnos). £7.93 yr awr.

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o’n hadran manwerthu yn Elusen Ambiwlans Awyr Cymru. Rydym yn cynnal 17 siop ar draws Cymru sydd yn darparu incwm hanfodol er mwyn cadw’r hofrenyddion yn yr awyr ac yn achub bywydau.

Byddwch yn gyfrifol am helpu cynnal ein siop Elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn y Drenewydd fel y Dirprwy Reolwr. Bydd eich profiad, egni a brwdfrydedd yn sicrhau bod y siop yn cael ei datblygu er mwyn cwrdd â’n amcanion ac yn creu’r incwm mwyaf posib ar gyfer yr hofrenyddion achub bywyd.

Fel rhan o dîm deinamig, byddwch yn gyrru perfformiad cyllidol ac ansawdd y gwasanaetha, tra’n cynnal perthynas waith effeithiol gyda rheolwyr, cydweithwyr, gwirfoddolwyr a’r gymuned ehangach. Mae profiad manwerthu, y gallu i weithio o dan bwysau, darparu gwasanaeth ardderchog i’r cwsmer a sgiliau trefnu cryf oll yn anghenion hanfodol. Mae profiad blaenorol o weithio mewn siop elusen a diddordeb mewn nwyddau gweledol yn ddymunol.

Mae angen cludo a chario pethau fel rhan o’r rôl a’r hyblygrwydd i weithio ar benwythnosau a gŵyl y banc fel rhan o rota amrywiol. Mae hon yn swydd rhan amser o 16 awr yr wythnos.

Lawrlwythwch ein ffurflen gais

Closing date: Fri 22 June 18

 • Lawrlwythwch a darllenwch y swydd-ddisgrifiad lawn.
 • Lawrlwythwch a chwblhewch ein ffurflen gais.
 • Danfonwch unrhyw ffurflenni cais ac ymholiadau at ein tîm Adnoddau Dynol (manylion ar waelod y dudalen hon).


Download the full description

Gyrrwr / Cynorthwydd Gweinyddol Trafnidiaeth (Wrecsam)

Rhan Amser - 22.5 awr yr wythnos 

Cyflog - £7.93 - £8.22 yr awr

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o’n hadran manwerthu yn Elusen Ambiwlans Awyr Cymru. Rydym yn cynnal 18 siop ar draws Cymru sydd yn darparu incwm hanfodol er mwyn cadw’r hofrenyddion yn yr awyr ac yn achub bywydau.

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth effeithiol i’r Rheolwr Cludiant a’r tîm manwerthu ehangach.

Mae hyn yn cynnwys symud stoc o gwmpas y siopau a’n gweithio ar ein faniau er mwyn casglu a chludo eitemau.

Bydd eich profiad, egni a brwdfrydedd yn sicrhau bod brand yr elusen yn cael ei gynrychioli yn gywir ac yn bositif tra’n ymgysylltu gyda chwsmeriaid yn ein siopau ac wrth deithio o gwmpas.

Gyda gallu cryf i weithio fel rhan o dîm, yn deall iechyd a diogelwch a’n medru cynnig gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid, byddwch yn mwynhau ac yn hyderus yn gweithio mewn ystod o amgylcheddau proffesiynol a chymdeithasol.

Fel rhan o’r rôl, bydd angen codi a chario eitemau trwm ac o leiaf dwy flynedd o brofiad yn y maes cludiant a dosbarthu. Mae'r swydd yn cynnwys gweithio pryd fydd na salwch neu gwyliau. 

Lawrlwythwch ein ffurflen gais

Closing date: Fri 27 July 18

 • Lawrlwythwch a darllenwch y swydd-ddisgrifiad lawn.
 • Lawrlwythwch a chwblhewch ein ffurflen gais.
 • Danfonwch unrhyw ffurflenni cais ac ymholiadau at ein tîm Adnoddau Dynol (manylion ar waelod y dudalen hon).


Download the full description

Cynorthwy-ydd Caffi (Maes Awyr Caernarfon)

16 awr yr wythnos

Isafswm Cyflog

Dyma gyfle cyffrous i weithio yn ein caffi wedi'i leoli yn faes awyr Caernarfon. 

Caffi HEMS yw ein caffi poblogaidd yn y maes awyr sydd yn darparu incwm hanfodol i'r elusen. Mae'r caffi yn cynnig golygfeydd gwych o'r maes awyr ac yn agos at arfordir godidog Dinas Dinlle. Mae'r maes awyr yn denu ystod o ymwelwyr ac mae'r arian sydd yn cael ei gasglu yn y caffi yn mynd yn syth i ariannu cyrchoedd achub ar draws Cymru. 

Bydd disgwyl i chi gynorthwyo'r rheolwr fel rhan o dîm arlwyo bach. Byddwch yn rhannol gyfrifol am gynllunio'r fwydlen, storio bwyd, paratoi, creu, coginio, a darparu'r gwasanaeth. Byddwch yn ymwybodol o sut i weithio o fewn terfynau amser a chydymffurfio gyda'r safonau angenrheidiol, gan sicrhau fod cwsmeriaid wedi eu bodloni. Byddwch hefyd yn medru gweithio o fewn cyllideb gan ddefnyddio cyflenwyr lleol penodol. Bydd disgwyl i chi fod yn hyblyg i weithio ar benwythnosau a gwyliau banc. Mae cyn profiad arlwyo a hylendid bwyd lefel 2 yn ddymunol. 

Lawrlwythwch ein ffurflen gais

Rydym yn hawlio i gau'r swydd yn gynharach nag a hysbysebwyd

Closing date: Fri 20 July 18

 • Lawrlwythwch a darllenwch y swydd-ddisgrifiad lawn.
 • Lawrlwythwch a chwblhewch ein ffurflen gais.
 • Danfonwch unrhyw ffurflenni cais ac ymholiadau at ein tîm Adnoddau Dynol (manylion ar waelod y dudalen hon).


Download the full description

Am unrhyw gwestiynau am swyddi gwag neu am geisiadau, cysylltwch gyda:

Y Tîm Recriwtio

0300 0152 999 (opsiwn 1)

hr@walesairambulance.com
Ambiwlans Awyr Cymru
Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate,
Dafen, Llanelli. SA14 8LQ

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob un sector o’r gymuned

Elusen gofrestredig 1083645