STRAEON AM WIRFODDOLWYR

STORI RHIAN BELLAMY

STORI RHIAN BELLAMY

Mae Rhian wedi bod yn gydlynydd cymunedol gyda ni yn Abertawe ers Tachwedd 2013.

Wrth weithio fel rhan o’r tîm ymateb yn Killay, mae’n aml yn helpu’ criw gyda damweiniau ac yn medru gweld dros ei hun y gwahaniaeth y mae'r gwasanaeth yn ei wneud ac roedd yn dymuno helpu mewn unrhyw ffordd posib.

Mae’n aml yn ymweld â’r ganolfan awyr i gwrdd â’r rhai hynny sydd wedi casglu arian ar ein rhan, yn mynychu digwyddiadau codi arian a chasgliadau bwced - roedd ei theulu wedi helpu hyd yn oed!

Os hoffech wirfoddoli yn yr un ffordd, cysylltwch â ni ar 0844 85 84 999 neu enquiries@walesairambulance.com.

STORI ANDREW A MAUREEN CATLING

STORI ANDREW A MAUREEN CATLING

Mae Andrew a Maureen o Drefyclo, Powys, wedi bod yn wirfoddolwyr cymunedol gyda ni ers 2006, a hynny wedi iddynt gael eu hysbrydoli gan anerchiad lleol am ein helusen

Mae Andrew yn aml yn rhoi anerchiadau a chyflwyniadau am AAC a hyd yn oed wedi cynnal anerchiad yn Sbaen pan siaradodd gyda 300 o aelodau o’r Lleng Brydeinig Frenhinol am y gwaith yr ydym yn gwneud!

Mae ef a’i wraig, Maureen, hefyd yn helpu drwy werthu ein nwyddau, mynychu digwyddiadau codi arian a dosbarthu blychau casglu arian fel bod pobl yn medru cyfrannu i’n achos.

Gwyliwch y fideo, lle y mae Andrew yn siarad am y rheswm y mae’n gwirfoddoli ar ein rhan a’i rôl o fewn y gymuned!

Os hoffech wirfoddoli yn yr un ffordd, cysylltwch gyda ni ar 0844 85 84 999 neu enquiries@walesairambulance.com.

Stori Chris Evans

Mae Cris o Fae Colwyn wedi bod yn wirfoddolwr cymunedol gyda ni am 18 mis yng Nghonwy a Sir Ddinbych.

Roedd wedi bod yn cydlynu ambiwlansys ar draws Sir Ddinbych fel swyddog lleoliad y rhanbarth a chafodd ei ysbrydoli i helpu ein helusen ar ôl gweld anerchiad am yr elusen mewn cyfarfod y bu’n cadeirio ar Gymrodoriaeth Ymddeoliad GIG yng Ngogledd Cymru.

Dywedodd Chris: “Rwy’n hoffi helpu ym mha bynnag ffordd sy’n bosib ac roedd yn wych i gwrdd â chefnogwyr eraill. Mae cynifer o bobl eraill wedi eu heffeithio yn yr un ffordd, boed eu bod wedi gweld cymydog neu berthynas yn cael eu cludo ar ôl niweidio eu hunain. “Ni fyddwn byth yn gwybod pa bryd y byddwn angen ambiwlans awyr a dyna pam yr wyf yn gwirfoddoli.”

Dyma ef yn helpu i werthu nwyddau’n ddiweddar gyda’n rheolwr clinigol a gweithrediadau Jason Williams.

Os hoffech wirfoddoli yn yr un ffordd, cysylltwch gyda ni ar 0844 85 84 999 neu enquiries@walesairambulance.com.

STORI KRISTIAN MATTHEWS

Mae Kristian o Gastell-nedd wedi bod yn ffotograffydd gwirfoddol gyda ni ers mis Chwefror eleni.

O fewn ychydig o fisoedd, mae wedi cymryd lluniau o’n canolfan awyr, digwyddiadau codi arian, lansiadau yn y siopau a dathliadau.

Dywedodd Kristian: “Ers yn ifanc, rwyf wedi ymddiddori mewn awyrennau a hofrenyddion ac roeddwn yn dymuno datblygu fy sgiliau fel ffotograffydd.

“Drwy wirfoddoli, rwyf yn medru cael y profiad o dynnu lluniau tra hefyd yn cefnogi elusen wych – mae’n gyfle mor dda.”

Dyma Kristian pan oedd wedi gwirfoddoli ei sgiliau fel ffotograffydd yn ddiweddar yn ystod agoriad ein siop ym Mhort Talbot, gyda’n masgot Huw HEMS!

Os hoffech wirfoddoli yn yr un ffordd, cysylltwch gyda ni ar 0844 85 84 999 / enquiries@walesairambulance.com.

STORI ELSIE THOMAS

Mae Elsie wedi bod yn wirfoddolwr yn ein siop yng Nghaernarfon ers 2009, lle y mae’n gweithio ar y tiliau, yn rheoli stoc ac yn wyneb cyfeillgar a chroesawgar i’n cwsmeriaid.

Mae Elsie hefyd yn gwirfoddoli yn Ysbyty Gwynedd, sef ysbyty y mae ein hofrenyddion yn ymweld ag ef, lle y mae’n gweithio ar y ddesg ac yn ymweld â’r wardiau, sgwrsio gyda chleifion er mwyn codi hwyl.

Er mwyn dathlu ei phen-blwydd yn 90 mlwydd oed ym mis Rhagfyr, roedd ei chyd-wirfoddolwyr wedi trefnu parti iddi yno – ond heb yn wybod iddi! Darllenwch am yr hanes yma.

Os hoffech wirfoddoli yn yr un ffordd, cysylltwch gyda ni ar 0844 85 84 999 neu enquiries@walesairambulance.com.

STORI JOHN HARDWICK

Mae John wedi bod yn wirfoddolwr cymunedol gyda ni yn Sir Benfro ers 2006.

Fel peilot cymwys, mae’n gwerthfawrogi’r gwaith sydd yn cael ei wneud gan ein criw ac yn dymuno ein helpu mewn unrhyw ffordd sy’n bosib.

Mae’n rhoi anerchiadau a chyflwyniadau ar ran AAC, yn mynychu digwyddiadau codi arian, rheoli ein stondinau nwyddau, ac yn helpu i ledaenu’r gair am y gwaith yr ydym y gwneud o fewn y gymuned.

Mae’n gwirfoddoli ei amser gyda ni drwy gymryd rhan mewn digwyddiadau codi arian – a bydd yn abseilio i lawr muriau Castell Penfro ar y 29ain o Fehefin. Pob lwc iddo.

Os hoffech wirfoddoli yn yr un ffordd, cysylltwch gyda ni ar 0844 85 84 999 / enquiries@walesairambulance.com.

STORI CHRIS HALLCHURCH

Mae Chris wedi bod yn weinyddwr gwirfoddol gyda ni yn ein swyddfa yn Abertawe ers 2006, gan helpu i ddanfon llythyron, prosesu rhoddion a chofrestru aelodau newydd fel rhan o’n Loteri Achub Bywyd.

Penderfynodd wirfoddoli gyda ni ar ôl iddi ymddeol gan ei bod am roi rhywbeth yn ôl, a dewisodd ni fel elusen gan ei bod wedi gweld yr hofrennydd ar waith a’n credu fod y gwaith yr ydym yn ei wneud yn ffantastig!

Mae Chris wedi derbyn gwobr yn ddiweddar am wirfoddoli gyda ni am fwy na 5 mlynedd a chyflwynwyd medal iddi gan Arglwydd Faer Abertawe, June Stanton, a’n cadeirydd Dave Gilbert.

Os hoffech wirfoddoli yn yr un ffordd, cysylltwch gyda ni ar 0844 85 84 999 neu enquiries@walesairambulance.com.

Am wirfoddoli?

O helpu yn eich siop Ambiwlans Awyr Cymru leol i’n swyddfeydd elusennol, cysylltwch gyda ni er mwyn dechrau gwirfoddoli. Cysylltwch gyda ni

Y Newyddion Diweddaraf

Golffwyr Hŷn De Cymru yn ariannu dros 50 o gyrchoedd achub bywydau

Golffwyr Hŷn De Cymru yn ariannu dros 50 o gyrchoedd achub bywydau

Mae grŵp o bobl hŷn “South Wales Senior Classic” unwaith eto wedi casglu £8000 i Ambiwlans Awyr Cymru.

Cyhoedd Cymru yn Helpu Ambiwlans Awyr Cymru i Gyrraedd Carreg Filltir  

Cyhoedd Cymru yn Helpu Ambiwlans Awyr Cymru i Gyrraedd Carreg Filltir  

Dwy flynedd ar bymtheg ers sefydlu’r elusen, mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi cyrraedd carreg filltir bwysig o ran ei gwaith achub bywyd.   

Ambiwlans Awyr Cymru yn croesawu wyneb newydd yn Sir Benfro

Ambiwlans Awyr Cymru yn croesawu wyneb newydd yn Sir Benfro

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi croesawu wyneb newydd i’r tîm codi arian Sir Benfro.

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs V Hughes LL182371 - £1000
2ail Mrs R Stockdale LL192664 - £200
3ydd Mrs G Moore LL141034 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »