STORIÂU CLEIFION

Stori Elain

Roedd Elain, sydd yn fabi o Aberystwyth, wedi ei chludo yn yr awyr o Ysbyty Bronglais i Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd, a hynny yn sgil argyfwng meddygol

Cyn iddi gael ei geni, cafwyd wybod bod gan Elain clefyd cynhenid y galon. Canfuwyd pa mor ddifrifol oedd y broblem wedi iddi gael ei geni gyda Pulmonary Atresia, VSD a MAPCAs ac abnormalrwydd ’chromosome 22Q11 deletion’.

Roedd Elain, a’i rhieni Bridget a Gareth, wedi mwynhau cyfnod byr adref, ond pan yn 12 wythnos oed, gwaethygodd Elain yn sydyn ac aethpwyd ag hi i’r ysbyty lleol. Roedd angen llawdriniaeth ar y galon arni yn Ysbyty Prifysgol Cymru Caerdydd.

Roedd Ambiwlans Awyr Cymru wedi hedfan Elain yn syth i’r ysbyty yng Nghaerdydd y diwrnod canlynol, gan arbed tua dwy awr ar yr heolydd gwledig anodd. Gyda’r sedd ychwanegol a oedd nawr ar gael ar hofrennydd De Cymru, roedd modd i Bridget i hedfan gydag Elain, gan wneud gwahaniaeth mawr i’r rhieni newydd.

Mae Elain adref erbyn hyn gyda mam a dad, sydd eisoes wedi sefydlu ymgyrch codi arian eu hunain ar gyfer yr holl elusennau sydd wedi eu cynorthwyo. Mae Apêl Elain wedi casglu mwy na £50,000 ac aeth Bridget yn ei blaen i gynrychioli Aberystwyth i gludo’r fflam Olympaidd.

STORI NICK

Yn ystod haf 2007, roedd Nick, a oedd yn 12 mlwydd oed, ar daith antur beic mynydd gyda’i grŵp o Sgowtiaid.

Roedd tywydd gwael a llifogydd wedi effeithio ar y llwybrau beiciau drwy’r goedwig a llithrodd Nick ar dir gwlyb. Tarodd ei ben yn erbyn craig gan barhau i ddisgyn i lawr gan anafu ei ben a’i wyneb yn ddifrifol.

Yn sgil y ffaith nad oedd yr ardal yn hygyrch a chyflwr Nick, galwyd Ambiwlans Awyr Cymru. Roedd yr hofrennydd wedi llwyddo i lanio yn agos i’r digwyddiad gyda’r criw yn trin Nick yno cyn ei gludo yn yr awyr i’r ysbyty.

Mae mam Nick, Gail, yn cofio’r eiliad iddi dderbyn galwad o’i gŵr yn esbonio’r hyn a oedd wedi digwydd a’i thaith i’r ysbyty i gyrraedd ei mab: "Ni fyddaf byth yn anghofio’r geiriau, “Mae ‘Nick yn yr ysbyty”. Roedd mor bell i ffwrdd ac roedd llifogydd ar yr holl heolydd gan ei gwneud hi’n anodd i ni ei gyrraedd. Dyma hunllef pob un rhiant.

“Roedd yn gymaint o ryddhad bod yr ambiwlans awyr yno'r diwrnod hwnnw i helpu Nick. Gyda’r tywydd mor wael ag ydoedd, ac yn sgil difrifoldeb ei anafiadau, roedd gwybod bod y parafeddygon yn medru ei gyrraedd a’i gludo yn syth i’r ysbyty wedi gwneud gwahaniaeth ysgubol.”

STORI ANOUK

STORI ANOUK

Roedd Anouk, a oedd yn saith mlwydd oed, wedi cael ei chludo gan Ambiwlans Awyr Cymru wedi iddi ddisgyn a tharo ei phen ger ei chartref yng Nghonwy.

Roedd ei mam, Sioux, wedi ffonio 999 ac yn sgil oedran a natur anaf Anouk, danfonwyd yr hofrennydd i’w helpu

Roedd Anouk, Sioux a’i thegan Tiger wedi eu cludo gan yr hofrennydd i Ysbyty Gwynedd ym Mangor, lle y gwellodd Anouk yn llwyr.

Ers y ddamwain yn 2011, mae Anouk wedi dechrau yn yr ysgol ac yn 5 mlwydd oed erbyn hyn. Mae brawd iau ganddi, Max, ac mae am fod yn filfeddyg pan fydd yn hŷn.

Cadwch ni yn yr awyr ar gyfer plant yng Nghymru.

Stori Raymond

Yn 2007, danfonwyd Ambiwlans Awyr Cymru i Geredigion, lle yr oedd ffermwr wedi dioddef anafiadau difrifol ar ôl iddo gael ei ddal o dan y trelar, a oedd yn golygu bod angen triniaeth feddygol brys arno.

Roedd Raymond Murphy yn symud ei ddefaid ym Mhenrhiwllan, ger Llandysul, pan gafodd ei daro gan y trelar ac angen triniaeth frys.

Wedi iddo osod y defaid ar y trelar, methodd y brêc a llithrodd y trelar yn ôl gan daro Raymond nes ei fod o dan y trelar a’n methu symud. Roedd y ffermwr o Geredigion wedi ei anafu’n ddifrifol, gan dorri sawl asen yn y ddamwain.

Roedd Raymond wedi ei ddal o dan y trelar a’i anafu’n ddifrifol ac angen help. Yn ffodus, roedd rhywun wedi clywed ei gri ac wedi ffonio 999.

Yn y ganolfan alw, dewisodd y tîm - yn sgil natur yr anafiadau a lleoliad gwledig yr alwad - y dylid galw am Ambiwlans Awyr Cymru.

Roedd Ambiwlans Awyr Cymru wedi hedfan Raymond i’r ysbyty, er mwyn derbyn y gofal mwyaf addas i drin yr anafiadau a ddioddefodd. Wedi iddo dderbyn triniaeth, gwellodd Raymond yn llwyr ac roedd wedi medru mynd yn ôl i weithio ar y fferm.

Stori Anthony

Yn Chwefror 2014, roedd criw Ambiwlans Awyr Cymru wedi eu galw i helpu mewn damwain ffordd ddifrifol a oedd yn cynnwys beic modur.

Roedd Anthony Baxter yn gyrru ei feic modur pan fu mewn damwain ffordd ddifrifol, gan dorri ei wddf a’i gefn yn y ddamwain.

Daeth Ambiwlans Awyr Cymru i helpu Anthony a’i gludo yn yr hofrennydd i dderbyn gofal arbenigol. Gwellodd Anthony yn llwyr o’r ddamwain ond bu’n rhaid iddo wisgo bres cefn tra’n gwella o’i anafiadau difrifol.

Nid oedd y Peiriannydd Cyfrifiadurol a Sysadmin yn medru cofio rhyw lawer am y ddamwain na’r daith yn yr hofrennydd. Mae Anthony wedi bod yn gefnogwr selog o elusen Ambiwlans Awyr Cymru ers y ddamwain, a hynny gan gyfrannu pryd bynnag sy’n bosib er mwyn helpu Ambiwlans Awyr Cymru i gasglu’r £6 miliwn y flwyddyn sydd angen er mwyn cadw hofrenyddion yn hedfan.

Dywedodd Anthony: “Ni fyddaf byth yn medru ad-dalu’r ddyled i’r criw a achubodd fy mywyd. Nid wyf yn medru gwneud dim byd ond llefain pan yn darllen am Ambiwlans Awyr Cymru.”

Ers y ddamwain, mae Anthony wedi mynd yn ôl i fyw bywyd normal. Deufis wedi’r gwrthdrawiad beic modur, roedd Anthony wedi mynd i gyngerdd cerddorol tra’n gwisgo bres cefn.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn medru cyrraedd unrhyw le yng Nghymru o fewn 20 munud ac yn medru cyrraedd mannau gwledig, ynysig, gan gludo cleifion i’r gofal gorau posib cyn gynted ag sydd yn bosib, er gwella’r posibilrwydd o adferiad.

AAC yw un o’r gwasanaethau ambiwlans awyr prysuraf ac mae’n cael ei ariannu gan roddion elusennol. Mae pob cyrch achub yn cael ei ariannu gan bobl Cymru gyda phob cyrch achub yn costio tua £1,500 ar gyfartaledd.

Dywedodd Anthony: “Buaswn yn gwneud unrhyw beth i helpu’r elusen. Rwyf yn cyfrannu arian bob mis i Ambiwlans Awyr Cymru ac yn prynu tocynnau loteri.”

Stori Jon

Roedd y gyrrwr lori Jon wedi ei gludo yn yr awyr gan Ambiwlans Awyr Cymru wedi i’w lori ddisgyn i lawr ceunant 40 troedfedd ar yr A5.

Roedd Jon yn cludo coed o Fanceinion i Gymru pan wnaeth ei lori daro yn erbyn wal isel gan ddanfon Jon a’i lori i lawr arglawdd cyn taro coeden.

Roedd y ddamwain wedi peri bod yr unigolyn 27 mlwydd oed wedi cael anaf difrifol i’w ymennydd a olygodd ei fod wedi ei barlysu o’r canol i lawr.

“Dwi ddim yn cofio’r ddamwain. Nid wyf yn cofio dim byd am y bythefnos a hanner cyntaf ond rwy’n gwybod nawr fy mod mewn cyflwr ofnadwy ar ôl disgyn i lawr y ceunant yna,” dywedodd Jon.

Galwyd Ambiwlans Awyr Cymru i’r ddamwain, ac wedi trin Jon, aethpwyd ag ef i Ysbyty Gwynedd mewn saith munud.

Yn dilyn sawl wythnos yn yr ysbyty, mae Jon nawr yn medru defnyddio ei goesau eto ac wedi ail-ddysgu i gerdded

Dywedodd Jon: “Mae hi wedi bod yn adferiad hir ond rwy’n hynod ddiolchgar ac yn cyfrif fy mendithion yn ddyddiol.”

Ydych chi am Rannu Stori?

Cysylltwch gyda ni er mwyn rhannu eich profiadau am Ambiwlans Awyr Cymru manylion-cyswllt.php

Y Newyddion Diweddaraf

Golffwyr Hŷn De Cymru yn ariannu dros 50 o gyrchoedd achub bywydau

Golffwyr Hŷn De Cymru yn ariannu dros 50 o gyrchoedd achub bywydau

Mae grŵp o bobl hŷn “South Wales Senior Classic” unwaith eto wedi casglu £8000 i Ambiwlans Awyr Cymru.

Cyhoedd Cymru yn Helpu Ambiwlans Awyr Cymru i Gyrraedd Carreg Filltir  

Cyhoedd Cymru yn Helpu Ambiwlans Awyr Cymru i Gyrraedd Carreg Filltir  

Dwy flynedd ar bymtheg ers sefydlu’r elusen, mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi cyrraedd carreg filltir bwysig o ran ei gwaith achub bywyd.   

Ambiwlans Awyr Cymru yn croesawu wyneb newydd yn Sir Benfro

Ambiwlans Awyr Cymru yn croesawu wyneb newydd yn Sir Benfro

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi croesawu wyneb newydd i’r tîm codi arian Sir Benfro.

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs V Hughes LL182371 - £1000
2ail Mrs R Stockdale LL192664 - £200
3ydd Mrs G Moore LL141034 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »