Cyflwyno

Ambiwlans Awyr Cymru

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn elusen Cymru gyfan sydd yn darparu gwasanaeth awyr brys i’r rhai hynny sydd yn wynebu salwch neu afiechyd sydd yn peryglu bywyd.
Adnabod Awbilans Awyr Cymru

EIN PWRPAS

AMBIWLANS AWYR CYMRU

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn elusen Cymru gyfan sydd yn darparu gwasanaeth awyr brys i’r rhai hynny sydd yn wynebu salwch neu afiechyd sydd yn peryglu bywyd.

Adnabod Ambiwlans Awyr Cymru

EIN CENEDLAETH

AMDDIFFYN BYWYD DYNOL

Ein cenhadaeth yw hwyluso’r broses o gynorthwyo pobl sydd yn sâl neu wedi eu hanafu, ac amddiffyn bywyd dynol, a hynny drwy ddarparu gwasanaeth ambiwlans awyr ar draws Cymru.

Adnabod Ambiwlans Awyr Cymru

EIN GWELEDIGAETH

DARPARU GWASANAETH AMBIWLANS AWYR 24 AWR

Ein gweledigaeth yw darparu gwasanaeth ambiwlans awyr 24 awr y dydd ac ymdrechu i sicrhau bod gwasanaeth ambiwlans awyr gwych ar gael i bawb yng Nghymru.

Paham bod angen yr elusen?

Mae pedwar hofrennydd yr elusen yn gorfod delio gyda thirwedd heriol ac amrywiol. Mae mwy na 8,000 o filltiroedd sgwâr o ardaloedd gwledig anghysbell, trefi a dinasoedd prysur, copaon mynyddoedd helaeth ac 800 milltir o arfordir.

Gyda phoblogaeth sydd wedi ei gwasgaru yn helaeth a thirwedd amrywiol, mae llawer yng Nghymru yn byw mewn lleoliadau anghysbell, ymhell i ffwrdd o ysbyty mawr neu arbenigol. Mewn ardaloedd trefol, mae trafnidiaeth brysur a damweiniau yn medru oedi unrhyw driniaeth yn sylweddol ar gyfer ambiwlans traddodiadol. Yn sgil y rhesymau hyn, mae yna angen cydnabyddedig am ein pedwar hofrennydd a sicrhau eu bod ar gael i ymateb 365 diwrnod y flwyddyn.

Sut ydym yn gwneud gwahaniaeth?

Mae’r cyfle sydd gan glaf i oroesi a gwella ynghynt yn cael eu cynyddu os ydynt yn derbyn y gofal cywir o fewn yr awr gyntaf a adnabyddir fel yr Awr Aur. Mae’r amseroedd ymateb cyflym a’r gofal meddygol arbenigol sydd yn cael ei ddarparu gan griw Ambiwlans Awyr Cymru yn sicrhau bod cleifion yn derbyn y gofal sydd angen arnynt yn yr amser cyflymaf posib

Ble mae’r hofrenyddion wedi eu lleoli?

Mae pedair canolfan awyr gennym, ac mae hyn yn golygu mai ni yw'r gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf yn y DU. Mae'r tri hofrennydd HEMS yn y Gogledd (Caernarfon), Canolbarth (Trallwng) a De (Llanelli) Cymru. Mae pedwerydd hofrennydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd ac yn benodol ar gyfer y gwasanaeth ambiwlans awyr i blant.

Mae yna dri chriw awyr sydd wedi eu lleoli yn y Gogledd (Caernarfon), y Canolbarth (y Trallwng) a’r De (Abertawe) yng Nghymru. Mae pob un criw yn cynnwys un peilot a dau barafeddyg achub bywyd datblygedig sydd wedi eu hyfforddi yn y technegau diweddaraf o ran gofal brys cyn ysbyty er mwyn sicrhau bod y claf yn derbyn y driniaeth fwyaf effeithiol.

Pa mor hir mae’n cymryd i ymateb i argyfwng??

Yng Nghymru, mae tair canolfan sydd yn rheoli ambiwlansys, a hynny yn Llanfairfechan, Cwmbrân a Chaerfyrddin. Pan fydd rhywun yn ffonio 999 am ambiwlans, bydd yr alwad yn mynd yn syth i’r ganolfan reoli. Bydd y person ar y ffôn yn gofyn nifer o gwestiynau i’r sawl sydd wedi ffonio ac mae’r cwestiynau yn ymwneud â’r argyfwng meddygol. Bydd y ganolfan reoli ambiwlansys wedyn yn gofyn i un o’r hofrenyddion i ymateb.

Pwy sydd yn galw’r ambiwlans?

Yng Nghymru, mae tair canolfan sydd yn rheoli ambiwlansys, a hynny yn Llanfairfechan, Cwmbrân a Chaerfyrddin. Pan fydd rhywun yn ffonio 999 am ambiwlans, bydd yr alwad yn mynd yn syth i’r ganolfan reoli. Bydd y person ar y ffôn yn gofyn nifer o gwestiynau i’r sawl sydd wedi ffonio ac mae’r cwestiynau yn ymwneud â’r argyfwng meddygol. Bydd y ganolfan reoli ambiwlansys wedyn yn gofyn i un o’r hofrenyddion i ymateb.

Faint yw’r gost o gynnal y gwasanaeth?

Mae angen i’r elusen i gasglu £6.5 y flwyddyn er mwyn cynnal y gwasanaeth. Mae’r elusen yn casglu’r holl arian sydd angen ar gyfer y gost o gynnal cyrchoedd achub o ddydd i ddydd, gyda’r gost ar gyfer pob cyrch achub yn £1500 ar gyfartaledd.

Sut ydym yn casglu’r arian?

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cael ei ariannu gan bobl Cymru: rydym yn dibynnu yn llwyr ar gefnogaeth y cyhoedd er mwyn cadw'r hofrenyddion yn hedfan. Nid yw’r elusen yn derbyn cyllid uniongyrchol gan y llywodraeth ac nid ydym yn gymwys i dderbyn cyllid gan y Loteri Genedlaethol. Mae’r arian yn cael ei gasglu felly drwy roddion elusennol, digwyddiadau codi arian ac aelodaeth o’n Loteri Achub Bywyd.

Cliciwch yma er mwyn canfod mwy an sut y mae modd i chi ein helpu ni


 

Y Newyddion Diweddaraf

Arlunydd o Geredigion yn casglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru

Arlunydd o Geredigion yn casglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru

Mae arlunydd o Geredigion wedi casglu £1,000 i Ambiwlans Awyr Cymru drwy werthu ei darluniau

Hobi poblogaidd yn helpu ariannu cyrchoedd achub bywyd

Hobi poblogaidd yn helpu ariannu cyrchoedd achub bywyd

Mae cymuned o Ynys Môn wedi mynd ati i fanteisio ar un o’r hoff ddiddordebau lleol fel modd o gasglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru

Siop Abertawe yn dathlu

Siop Abertawe yn dathlu

Mae un o’r 16 siop sydd gan Ambiwlans Awyr Cymru  wedi bod yn dathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus yn ddiweddar   

Eisiau rhoi'r Ambiwlans Awyr Cymru?

Cae gwybod heddiw Ffyrdd o rhoi