Gambling Policy

Cyfrifoldeb Cymdeithasol o ran Gamblo

Cyflwyniad

Mae Elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn gweithredu Loteri Gymdeithasol ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru, gyda’r nod yn unig o gasglu arian ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Elusennol Ambiwlans Awyr Cymreig

Mae’r Gymdeithas wedi ymrwymo i sicrhau bod y loteri yn cael ei weithredu mewn modd diogel, teg ac sydd yn gymdeithasol gyfrifol ac yn cymeradwyo gamblo cyfrifol ymhlith ei haelodau.

Mae’r Comisiwn Gamblo yn rheoleiddio gamblo er budd cyhoeddus. Mae’r fframwaith reoleiddio sydd wedi ei chyflwyno gan Ddeddf Gamblo 2005 yn seiliedig ar dri amcan trwyddedu:

 1. Atal gamblo rhag bod yn ffynhonnell o drais ac anhrefn, neu’n cael ei gysylltu â throsedd ac anhrefn neu’n cael ei ddefnyddio i gefnogi trais.
 2. Sicrhau bod gamblo yn cael ei weithredu mewn modd teg ac agored.
 3. Amddiffyn plant a phobl eraill sydd yn agored i niwed rhag cael eu niweidio neu eu hecsbloetio gan gamblo.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu polisïau a dulliau'r Gymdeithas er mwyn sicrhau ein bod yn mynd ati i ymgymryd â gweithgareddau gamblo mewn modd sydd yn gymdeithasol gyfrifol. Mae staff y loteri yn gyfarwydd â’r ddogfen hon ac yn ei darllen drwy apwyntiad bob chwe mis wedi hynny.

 1. Atal gamblo rhag bod yn ffynhonnell o drais ac anhrefn.

  Pan fydd unigolyn yn ymuno â’r loteri, byddwn yn gwirio:

  1. Bod yr unigolyn yn 16 neu’n hŷn.
  2. Bod yr unigolyn yn byw ym Mhrydain Fawr.
  3. Rydym hefyd yn cadw’r hawl i ganslo unrhyw aelodaeth os ydym yn amau unrhyw weithgareddau troseddol.
  4. Rydym yn cyfyngu’r nifer o geisiadau i £20 i bob person bob mis.
 2. Sicrhau bod gamblo yn cael ei weithredu mewn modd teg ac agored.

  Byddwn yn sicrhau:

  1. Bod chwaraewyr yn medru cael gafael yn hawdd ar wybodaeth glir am faterion megis rheolau’r loteri, y gwobrau sydd ar gael a’r siawns i ennill.
  2. Bod y rheolau yn deg.
  3. Bod unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hyrwyddo yn glir ac nad yw’n gamarweiniol.
  4. Bod y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi’n gyhoeddus.
 3. Amddiffyn plant a phobl eraill sydd yn agored i niwed rhag cael eu niweidio neu eu hecsbloetio gan gamblo.

  Byddwn yn gwneud ein gorau glas i fynd i’r afael â’r materion canlynol:

  1. Gamblo o dan oedran. Mae’n anghyfreithlon i unrhyw unigolyn sydd o dan 16 mlwydd oed i gymryd rhan yn y loteri. Rydym yn cadw’r hawl i ofyn am brawf oedran gan unrhyw gwsmer ac mae modd gwahardd cyfrif cwsmer hyd nes y ceir y dystiolaeth angenrheidiol. Os nad yw person am unrhyw reswm yn medru profi ei oedran ar ôl ennill, byddwn yn cadw unrhyw wobr.
  2. Cyfyngiadau Gamblo. Mae modd i’r Gymdeithas i osod cyfyngiadau ar werth y ceisiadau loteri y mae modd i unigolyn eu prynu.
  3. Eithrio’ch Hun. Mae modd i ni gau unrhyw aelodaeth loteri ar gais, a hynny am isafswm cyfnod o chwe mis ac nid oes modd ail-agor y cyfrif yn ystod y cyfnod hwn. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn hefyd yn ceisio sicrhau nad yw’r unigolyn yn ail-agor cyfrif newydd.
  4. Cael Mynediad at Hanes y Chwaraewr. Byddwn yn darparu hanes llawn o’u haelodaeth loteri i unrhyw chwaraewr gan gynnwys hanes y taliadau llawn a’r gwobrau sydd wedi eu hennill - a hynny ar gais.
  5. Darparu Gwybodaeth am Fudiadau Cymorth Gamblo. Byddwn yn darparu manylion cyswllt neu ddolenni ar un unrhyw wefannau loteri neu drwy gyfryngau priodol eraill i GamCare a mudiadau perthnasol / priodol eraill. Rydym hefyd yn darparu cymorth ariannol drwy’r Lotteries Council i GREaT (Gambling Research, Education and Treatment) sydd yn casglu arian ar gyfer cefnogi ymchwil, addysg a thrin problemau gamblo.
  6. Gwybodaeth Help ac Ymwybyddiaeth. Byddwn yn darparu gwybodaeth hunangymorth ac ymwybyddiaeth ar unrhyw wefannau loteri neu gyfryngau priodol eraill gyda dolenni neu fanylion cyswllt i GamCare a mudiadau perthnasol / priodol eraill.
  7. Hyfforddi Staff. Mae’r holl staff perthnasol yn derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth am faterion sydd yn ymwneud â phroblemau gamblo.

Gamblo Cyfrifol

Tra bod y mwyafrif o bobl yn gamblo’r hyn y maent yn medru ei fforddio, mae gamblo yn medru bod yn broblem i eraill. Efallai y bydd cofio’r canlynol yn eich helpu i gadw rheolaeth:

 1. Dylid ystyried gamblo fel adloniant ac nid yn ffordd o wneud arian
 2. Rhowch y gorau i fynd ar ôl colledion
 3. Dylech ond gamblo'r hyn y mae modd i chi ei golli
 4. Cadwch lygad ar yr amser a’r hyn yr ydych yn gwario
 5. If you want to have a break from gambling you can use our self-exclusion option by emailing us at lottery@walesairambulance.com with your name, address and membership numbers. We will then close your membership for a minimum period of 6 months, during which time it will not be possible for the account to be re-opened for any reason.
 6. Os ydych am rhoi’r gorau i gamblo am gyfnod, gallwch ddefnyddio eich opsiwn hunan-eithrio drwy e-bostio ni - lottery@walesairambulance.com - gyda’ch enw, cyfeiriad a rhifau aelodaeth. Byddwn wedyn yn cau eich aelodaeth am isafswm cyfnod o 6 mis ac ni fydd modd i chi ail-agor y cyfrif yn ystod y cyfnod hwn am unrhyw reswm.

Os ydych am siarad gyda rhywun am broblem gamblo, yna dylech gysylltu â GamCare. Mae GamCare yn elusen gofrestredig sydd yn cynnig llinell ffôn gyfrinachol sydd yn cynnig cymorth a chyngor i unrhyw un sydd wedi ei effeithio gan broblemau gamblo. Mae modd cysylltu â GamCare ar 0845 6000 133 (cyfradd leol o’r DU).

Problemau Gamblo

Os ydych yn bryderus fod gamblo wedi cymryd dros eich bywyd chi (neu fywyd rhywun arall), efallai y bydd y cwestiynau yma yn cynnig ateb:

 1. A ydych yn aros i ffwrdd o’r gwaith, coleg neu ysgol i gamblo?
 2. A ydych yn gamblo er mwyn dianc o fywyd diflas neu anhapus?
 3. Wrth gamblo ac wedi gwario pob un geiniog, a ydych yn teimlo ar goll a’n ddigalon ac angen gamblo eto cyn gynted â phosib?
 4. A ydych yn gwario hyd nes bod y geiniog olaf wedi ei gwario, hyd yn oed cost y bws adref neu baned o de?
 5. A ydych erioed wedi ceisio cuddio faint o amser yr ydych wedi ei wario yn gamblo neu’r swm o arian sydd wedi ei wario?
 6. A yw eraill erioed wedi beirniadu eich gamblo?
 7. A ydych wedi colli diddordeb yn eich teulu, ffirniau neu’ch diddordebau?
 8. Cyfrifoldeb Cymdeithasol o ran Gamblo

  1. Ar ôl colli, a ydych yn teimlo fod yn rhaid adennill y colledion cyn gynted â phosib?
  2. A yw dadleuon, rhwystredigaethau neu siomedigaethau yn gwneud i chi deimlo bod angen gamblo?
  3. A ydych yn teimlo’n isel neu am gyflawni hunanladdiad yn sgil eich gamblo?
  4. Po fwyaf yw’r ateb ‘ydw’ i’r cwestiynau yma, yna mae’n fwy tebygol fod problem gamblo ddifrifol gennych. Er mwyn siarad â rhywun am hyn, cysylltwch â llinell ffon gyfrinachol GamCare ar 0845 6000 133 neu ewch i’w gwefan www.gamcare.org.uk am fwy o wybodaeth.