Latest News

Gwyrth Marathon Mandy

Mae menyw o Sir Benfro wedi mynd y tu hwnt i bob disgwyliad ar ôl gwella yn dilyn damwain a oedd yn golygu yr oedd yn brwydro am ei bywyd.   

Dywedwyd wrth Mandy Draper, triathletwr lleol o Sir Benfro,  na fyddai byth yn cerdded eto ar ôl cael ei tharo gan gar tra’n seiclo adref yn Hydref 2016.

Roedd Ambiwlans Awyr Cymru wedi cludo Mandy o’r ddamwain ond roedd mewn coma gydag anafiadau difrifol i’w phen a’i hysgyfaint, asennau ac arddwrn wedi’u torri, ac roedd hefyd wedi torri ei chefn  mewn dau le. Yn dilyn cymhlethdodau yn ystod llawdriniaeth, fe’i gosodwyd mewn coma a dywedwyd wrth y teulu nad oedd llawer o obaith iddi oroesi.  

Drwy gymryd un dydd ar y tro, dechreuodd  Mandy ddangos arwyddion eu bod yn gwella ac roedd wedi llwyddo i droi cornel. Goroesedd y ddamwain gan fynd ymlaen i wneud adferiad syfrdanol.   

Fisoedd ar ôl y ddamwain, roedd Mandy eisoes yn chwilio am her newydd a phenderfynodd ddechrau hyfforddi ar gyfer marathon, er y dywedwyd wrthi na fyddai’n rhedeg marathon byth eto.    

Ers gadael yr ysbyty, mae Mandy wedi cwblhau Marathon Rhyngwladol Birmingham, Marathon Lanzarote a Marathon Cadburys yn Awstralia.

Dywedodd Mandy: “Rwy’n ddiolchgar am bob un diwrnod newydd ac ni fyddaf byth yn cymryd bywyd yn ganiataol eto.”

Yn driathletwr  brwd a gwblhaodd Ironman Wales ychydig ar ôl troi’n hanner can mlwydd oed, ychwanegodd Mandy: “Dywedodd y meddygon fy mod ond wedi goroesi yn sgil fy ffitrwydd eithafol. Nid oeddynt erioed wedi gweld unrhyw un yn goroesi’r hyn a ddioddefais.”

“Yn ffodus i mi, roedd pob dim wedi digwydd yn gyflym ac rwyf ond yn cofio’r car yn dod ataf.”

“Cefais fy nghludo yn yr hofrennydd i Ysbyty Treforys a chanfuwyd fy mod wedi dioddef anafiadau dychrynllyd,  gan gynnwys anaf difrifol i’m mhen ac ysgyfaint ac roedd fy asennau a’m garddwrn wedi’u torri. Rodd y bariau ar falen y beic wedi mynd i mewn i’m  morddwyd a bu bron iawn iddynt daro’r brif wythïen.

“Hoffwn ddiolch yn arbennig i Ambiwlans Awyr Cymru am ymateb mor gyflym ac i’r llawfeddygon am achub fy nghoes a chywiro fy mraich a’m cefn – er nad oeddwn yn cytuno gyda’r meddygon hynny a dywedodd na fyddwn yn rhedeg eto!

“Rwyf wastad wedi bod yn optimistaidd. Rwyf dal yn cofio gobeithio mynd i weld fy mab y mis dilynol Awstralia gan nad oeddwn wedi ei weld am 9 mlynedd ac roeddwn am dreulio’r Flwyddyn Newydd gydag ef. Ond wedi cael llawdriniaeth ar asgwrn fy nghefn, aeth pethau o ddrwg i waeth.  

“Roeddwn yn cael trafferth anadlu a chryn dipyn o boen yn fy mrest. Canfuwyd wedyn fod sawl clot ar fy nghalon a’m hysgyfaint ac fe’m danfonwyd i’r Uned Gofal Dwys, a’m gosod ar beiriant cynnal bywyd a threuliais sawl diwrnod yn ymladd  am fy mywyd.

“Dywedodd y meddygon wrth fy nheulu nad oedd llawer o obaith y byddem yn goroesi gan fod yna gynifer o gymhlethdodau.”

“Mae hi wedi bod yn daith hir, boenus tuag at adferiad ac mae dal cryn bellter i fynd. Mewn gwirionedd, bu’n rhaid i mi gael llawdriniaeth arall ar fy mraich ond diolch i’m ffisiotherapydd a’m hasgwrn cefn  titanium, rwy’n hapus i ddweud fy mod nôl yn rhedeg erbyn hyn.”

Mae Mandy dal yn teithio i Abertawe am driniaeth ac yn dioddef Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) ers y ddamwain.

Yn ddiweddar, roedd Mandy yn medru diolch i’r criw a’i hachubodd wrth ymweld â chanolfan awyr Ambiwlans Awyr Cymru yn Ne Cymru. Roedd yr YGC Ben Seabourne a Dr Ian Bowler wedi cwrdd â Mandy sydd eisoes wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau rhedeg ar gyfer 2018.

Ychwanegodd Mandy: “Ni fyddaf byth yn anghofio’r hyn a ddywedodd fy llawfeddyg wrthyf  - ‘rwyf wrth fy modd gyda stori â diweddglo llwyddiannus’.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: