Latest News

MBE i Feddyg Cymreig Sy’n Hedfan

Mae Cyfarwyddwr Dros Dro ar gyfer gwasanaeth meddygon sy’n hedfan Cymru wedi derbyn MBE am wasanaethau i ofal critigol milwrol a sifil.

Cyflwynwyd yr anrhydedd iddi gan y Tywysog Charles ym Mhalas Buckingham ar ddydd Iau, 7fed Rhagfyr.

Yn wreiddiol o Swydd Amwythig, mae Dr Jones yn byw yn y Fenni ac yn ymgynghorydd mewn anaesthesia a meddyginiaeth gofal dwys ym Mwrdd Iechyd Prifysgol  Aneurin Bevan. Yn ogystal â’i rôl yn y GIG, mae  Dr Jones hefyd yn Is-gyrnol yn y Royal Army Medical Corps ac wedi bod yn gweithio yn Affganistan ddwywaith.

Mae’n Gyfarwyddwr Cenedlaethol dros dro ar gyfer  yr Emergency Medical Retrieval and Transfer Service (EMRTS Cymru), sef y tîm meddygol sydd ar fwrdd hofrenyddion  Ambiwlans Awyr Cymru.

Wrth siarad am ei gyrfa feddygol, dywedodd Dr Jones: “Wedi gadael y coleg, mi wnes i astudio am bum mlynedd yn yr ysgol feddygol ac yna deng mlynedd yn gweithio mewn ysbytai a chwblhau arholiadau a hyfforddiant arbenigol er mwyn dod yn feddyg ymgynghorol. Tra’n hyfforddi mewn anaestheteg a gofal dwys, roeddwn wedi mynd gyda’r fyddin ar daith i Affganistan ar y Tîm Ymateb Meddygol Brys, sef gwasanaeth hofrennydd sydd yn hedfan i’r rheng flaen er mwyn helpu milwyr sydd wedi eu hanafu, yn aml mewn amodau heriol iawn.

“Roedd hyn wedi rhoi cryn dipyn o brofiad i mi yn delio gydag unigolion sydd wedi eu hanafu y tu allan i ysbytai, lle y mae’r amgylchiadau yn heriol iawn. Roeddwn wedi defnyddio’r arbenigedd hwn er mwyn cael mwy o brofiad a chymwysterau sifil er mwyn helpu pobl Cymru fel meddyg EMRTS ar Ambiwlans Awyr Cymru.”

Dywedodd hi: “Mae’n anrhydedd i dderbyn hyn. Ni fyddai fy ngwaith gyda’r fyddin ac Ambiwlans Awyr Cymru wedi bod yn bosib oni bai am gefnogaeth fy nheulu a’m cydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol  Aneurin Bevan, 203 Welsh Field Hospital ac EMRTS Cymru.

“Mae’n gymaint o fraint i helpu’r cleifion mwyaf sâl yn ystod y cyfnodau anoddaf yn eu bywydau ac rwy’n falch ein bod yn medru cynnig gwasanaeth meddygol mor gynhwysfawr i bobl Cymru, pa le bynnag y maent yn byw.”

Mae Dr Jones wedi bod yn rhan o EMRTS Cymru ers sefydlu’r gwasanaeth yn 2015. Yn cael ei adnabod hefyd fel y ‘Welsh Flying Medics’, mae’r Gwasanaeth hefyd yn darparu gofal critigol cyn-ysbyty arloesol sydd yn cael ei arwain gan feddygon ymgynghorol, a hynny ar draws Cymru ar hofrennydd ac ar heolydd. Mae’n cael ei gynnig drwy bartneriaeth bwysig gydag Elusen Ambiwlans Awyr Cymru.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn barod i ymateb pob un diwrnod o’r flwyddyn ar gyfer unrhyw un sydd yn wynebu salwch neu anafiadau sy’n peryglu bywyd. Mae’r elusen yn  gwbl ddibynnol ar roddion ar er mwyn casglu £6.5 miliwn bob blwyddyn i gadw’r pedwar hofrennydd yn hedfan.

Leave a Comment

Cymdeithasu: