Latest News

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn cyrraedd y Brifddinas

Mae Elusen Ambiwlans Awyr Cymru nawr wedi ail-leoli ei wasanaeth pediatreg a chynenedigol yn barhaol i’r ganolfan newydd yng Nghaerdydd o Dydd Llun, 4 Rhagfyr. 

Mae’r Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn adran arbenigol o fewn yr elusen, ac mae wedi ymrwymo i gludo babanod a phlant i ysbytai ar draws Cymru a thu hwnt.

Roedd yr elusen hofrennydd wedi lansio gwasanaeth cludo saith diwrnod yr wythnos gyda’i bedwar hofrennydd yn gynharach eleni, gan wneud Ambiwlans Awyr yn wasanaeth ambiwlans awyr mwyaf yn y DU.    

Mae wedi ei leoli ym mhencadlys  Ambiwlans Awyr Cymru  yn Nafen, Llanelli tra bod y criw yn paratoi canolfan newydd, barhaol yn Hofrenfa Dinas Caerdydd ar Heol Foreshore.

Y gwasanaeth newydd ym mhrifddinas Cymru yw’r gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf datblygedig ar gyfer cludo cleifion pediatreg a newyddenedigol yn y DU, gyda chrud cynnal arloesol a’r unig ymarferwyr cludo hofrennydd penodol ym Mhrydain.

Bydd yr ymarferwyr Dewi Thomas, Jez James, Steffan Simpson ac Andrew Morris  yn gweithio gyda’r pedwar peilot yn Hofrenfa Caerdydd, yn barod i helpu cleifion  i symud rhwng ysbytai pan maent angen gofal arbenigol.

Mae’r criwiau yn dod o gefndiroedd nyrsio a pharafeddygol ac wedi cwblhau hyfforddiant ambiwlans awyr dwys dros y ddau fis diwethaf. Maent yn gweithio yn agos gyda gwasanaethau pediatreg gan gynnwys  WATCH a NWTS, a’r tîm cludo newyddenedigol CHANTS a oedd wedi helpu i greu’r crud cynnal i Ambiwlans Awyr Cymru.    

Dywedodd y rheolwr gweithrediadau Mark Winter: “Mae symud yn barhaol i’n canolfan newydd yng Nghaerdydd yn gam sylweddol ymlaen wrth i ni ddatblygu’r adran Ambiwlans Awyr Cymru i Blant. Rydym nawr llawer iawn agosach i Ysbyty Plant Cymru ac mae yna le a chyfleusterau penodol gennym ar gyfer y gwasanaeth unigryw yr ydym yn ei ddarparu.  

“Rydym yn medru hedfan babanod sydd newydd eu geni a phlant i unrhyw ganolfan yng Nghymru a thu hwnt, gan gynnwys Great Ormond Street ac Alder Hey. Mae’n medru gwneud gwahaniaeth  i blentyn sydd yn sâl ac sydd angen triniaeth neu lawdriniaeth, gan arbed oriau os ydynt yn gorfod teithio ar yr heolydd.  Mae hefyd yn golygu bod y meddygon a nyrsys arbenigol yr ydym yn gweithio gyda hwy yn yr ysbyty yn ôl eu wardiau ac yn helpu plant eraill dipyn yn fwy cyflym.

“Yn y 12 mis diwethaf, rydym wedi hedfan  mwy na 40 o blant rhwng ysbytai, ac mae cartref gennym erbyn hyn ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru i Blant, a byddwn yn helpu hyd yn oed mwy o gleifion ieuengaf Cymru yn y blynyddoedd i ddod.”

Mae Ambiwlans Awyr Cymru i Blant (AACiB) yn adran o Ambiwlans Awyr Cymru ac wedi ymrwymo i’r gofal arbenigol sydd angen ar gyfer cleifion pediatreg a newyddenedigol. Mae’n cael ei ariannu yn llwyr gan yr elusen.  

Mae hofrennydd  AACiB  yn cael ei ddefnyddio yn bennaf i gludo plant a babanod ond mae hefyd yn medru cludo cleifion sydd angen gofal mewn ysbyty arall. 

 

 

Mae Ambiwlans Awyr Cymru hefyd yn darparu hofrenyddion HEMS (helicopter emergency medical service) ar draws Cymru o’r canolfannau yng Nghaernarfon, y Trallwng  a Llanelli, yn ymateb i bobl o bob oedran sydd yn wynebu salwch neu afiechyd sy’n peryglu bywyd, a hynny 365 diwrnod y flwyddyn.   

 

Dywedodd Prif Weithredwr Ambiwlans Awyr Cymru Angela Hughes: “Rydym yn gyffrous iawn i symud i’n cartref newydd ym mhrifddinas Cymru. Dyma uchafbwynt 18 mis o waith caled y tu nôl i’r llenni ac roedd hyn ond yn bosib yn sgil haelioni a charedigrwydd pawb sydd wedi cyfrannu, gwirfoddoli neu chwarae ein Loteri Achub Bywyd. Mae’r ganolfan awyr newydd hon a’n hofrennydd plant yn cael eu hariannu gan y gefnogaeth anhygoel hon

 

Dywedodd yr ymarferydd cludo hofrennydd Dewi Thomas: “Mae gweithio ar fwrdd Ambiwlans Awyr Cymru i Blant yn anrhydedd llwyr. Mae yna dîm  anhygoel gennym yma yng Nghaerdydd ac maent yn barod i helpu rhai o gleifion anghenus Cymru. Nid oes dau ddiwrnod yr un fath ar fwrdd yr hofrennydd. Mae’n anrhydedd i wneud y swydd.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: