Latest News

Rheswm ysbrydoledig Rhedwr Hanner Marathon Caerdydd

Mae rhedeg hanner marathon yn dipyn o orchest i unrhyw un, ond i fam o Abertawe o’r enw Sonali Das Simpson, roedd y fath orchest yn ymddangos yn amhosib dwy flynedd yn ôl. 

Mae Sonali wedi mwynhau rhedeg ac wedi rhedeg mewn rhai rasys a hyd yn oed marathon yn y gorffennol, ond dwy flynedd yn ôl, cafodd ddamwain a newidiodd ei bywyd am byth, sef damwain hynod anarferol.

Ym Mehefin 2015, cafodd Sonali ei tharo gan ei char ei hun pan oedd ar fin casglu ei merch o’r ysgol. Aeth y car ar draws ei brest gan dorri pont ei hysgwydd, 13 asen a phob un asgwrn sy’n dal y cyhyrau wrth yr asgwrn cefn, a hynny o waelod ei gwddf i lawr i’w chanol. Roedd y ddwy ysgyfaint wedi disgyn ac un wedi llenwi gyda gwaed.  

Danfonwyd am Ambiwlans Awyr Cymru ac roedd y ‘meddygon sy’n hedfan’ wedi mynd ati i gynnal llawdriniaeth tra oedd ym maes parcio’r ysgol.   Er gwaetha’r ffaith iddi ddioddef anafiadau difrifol a chael llawdriniaeth bellach yn Ysbyty Treforys, mae  wedi gwella’n aruthrol ac mae’r staff meddygol yn dweud mai lefel ei ffitrwydd sydd yn gyfrifol am hyn. 

Wedi’r ddamwain ddychrynllyd, roedd yn anodd  i Sonali i feddwl am ddyfodol positif. Nid oedd erioed wedi breuddwydio y byddai'n rhedeg 13.1 milltir mor fuan wedi’r ddamwain, ond gyda help Tîm Brecon Carreg, roedd Sonali wedi canfod yr ysgogiad sydd angen i ddechrau cadw’n heini eto.  

Wedi gwella a hyfforddi, teimlai Sonali yn ddigon iach a chryf i roi her wahanol i’w chorff ac mae’n cymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd fis nesa, a hynny diolch i’r cwmni dŵr yfed Brecon Carreg.

Mae Brecon Carreg yn noddwr swyddogol o Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd a hefyd yn trefnu tîm rhedeg rhithwir Tîm Brecon Carreg. Mae  Sonali yn un o 10 rhedwr sydd wedi ei ddewis i gael lle am ddim i rasio rasys yng Nghymru a derbyn cefnogaeth ac anogaeth ar hyd y ffordd.

Dywedodd Jenna Bissell, rheolwr marchnata yn Brecon Carreg: “Mae’n wych i weld fod hyder pobl yn gwella drwy Dîm Brecon Carreg, ac rydym yn falch iawn o gyraeddiadau  Sonali ac mae’n hyfryd i weld pa mor bell y mae hi a gweddill y tîm wedi dod.”

Mae Tîm Brecon Carreg yn rhedeg er mwyn casglu arian i Ambiwlans Awyr Cymru, sef elusen y mae’r brand wedi cefnogi ers blynyddoedd lawer. Roedd Sonali wedi gweld fod cofrestru ar gyfer yr hanner marathon yn gyfle gwych i ad-dalu’r ddyled i AAC am y gofal achub bywyd a roddwyd iddi wedi'r ddamwain. Am bob un filltir y bydd aelodau o Dîm Brecon Carreg yn rhedeg tra’n hyfforddi ac yn rasio tan Hanner marathon Caerdydd, byddant yn cyfrannu  £1 i Ambiwlans Awyr Cymru. Hyd yma, maent wedi casglu mwy na £2,000 i AAC.

Dywedodd Sonali: “Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn achubwyr bywyd bob dydd, a hynny ym mhob un ffordd. Rwy’n gobeithio medru ad-dalu’r ddyled mewn ffordd fach am achub fy mywyd yn 2015. Oni bai amdanynt, rwy’n sicr na fyddem yma heddiw. Dyma ffordd i mi ddiolch iddynt. Rwyf wedi fy anrhydeddu fod ein tîm yn helpu ariannu mwy o gyrchoedd achub bywyd.”

Dywedodd Mark Stevens, Rheolwr Codi Arian Ambiwlans Awyr Cymru: “Fel elusen, rydym yn ddibynnol ar gefnogaeth a rhoddion er mwyn casglu’r £6.5 miliwn sydd angen bob blwyddyn er mwyn cadw ein hofrenyddion yn hedfan. Hoffem ddiolch i  Brecon Carreg am eu cefnogaeth sydd yn ein helpu ni gynnal cyrchoedd achub ar draws Cymru.”

Leave a Comment

Cymdeithasu: