Latest News

AAC yn helpu beiciwr modur

Fis diwethaf, aeth Ambiwlans Awyr Cymru i’r Drenewydd, i helpu beiciwr modur a oedd wedi cael damwain ddifrifol gan olygu fod angen sylw meddygol brys arno.

Roedd Alex Chesworth yn cystadlu mewn ras pan ddisgynnodd oddi ar ei feic a niweidio asgwrn ei gefn yn ddifrifol, ac roedd angen help brys arno, ac yntau mewn man anghysbell.

Dywedodd Alexander Lamb, ffrind Alex: “Diolch byth, mae gwraig Alex, Marsha, yn uwch nyrs ac nid oedd yn rhy bell i ffwrdd.  

“Ffoniwyd 999 ac aethpwyd ag  Alex yn yr hofrennydd i Ysbyty Stoke gan Ambiwlans Awyr Cymru ac roedd eu hymateb cyflym a’u proffesiynoldeb yn anghredadwy.

“Gan fod Alex mewn ardal nad oedd modd i gerbydau fynd ato, roedd y ffaith ein bod wedi medru glanio’r hofrennydd yn agos ato yn hanfodol o ran sicrhau ei fod yn derbyn y driniaeth sydd angen arno.

“Rwy’n gwybod fod Alex yn mynd i fod yn fythol ddiolchgar i dîm Ambiwlans Awyr Cymru.”

Hedfanodd Ambiwlans Awyr Cymru yno gan ei helpu cyn ei gludo i dderbyn gofal critigol yn Ysbyty Stoke, lle y cafodd lawdriniaeth frys. 

Roedd Alex wedi cofrestru i gymryd rhan yn Her Tough Mudder y Gogledd Orllewin ond nid yw hyn yn bosib tra’i fod yn gwella o’r ddamwain. O ganlyniad, bydd ei ffrindiau yn cymryd rhan yn y ras 12 milltir dros gwrs rhwystrau er mwyn diolch i Ambiwlans Awyr Cymru am helpu Alex.

Bydd Alexander Lamb, William Lennard, ac Andrew Abraham yn herio eu cryfder meddyliol a chorfforol drwy ddringo, mynd dros wifrau trydanol a dŵr mwdlyd yn y digwyddiad heriol hwn, er mwyn casglu arian i’r elusen hofrennydd. 

Mae Ambiwlans Awyr Cymru angen casglu £6.5 miliwn bob blwyddyn er mwyn ariannu ei wasanaethau gyda phob cyrch achub yn cael ei ariannu gan bobl Cymru.   

Mae’r grŵp o ffrindiau yn anelu i gasglu £1,000 ar gyfer yr elusen hofrennydd, gan chwalu’r targed gwreiddiol drwy gasglu mwy na £4,000, gyda mwy o roddion yn cael eu derbyn drwy gyfrwng y we.

Dywedodd Alexander: “Roeddem wedi ystyried gohirio’r digwyddiad am flwyddyn a dywedodd ef wrthym am barhau a chasglu arian i dîm Ambiwlans Awyr Cymru a achubodd ei fywyd.

“Tra ei fod ef wedi bod yn gorffwys, mae ffrindiau a theulu wedi bod yn sicrhau fod pob dim arall yn cael ei wneud, yn enwedig o ran y mab ifanc, Archie-Glyn.

“Yn sgil cariad a phendantrwydd ef a’i wraig, y peth lleiaf yr oeddwn yn medru gwneud yw cwblhau’r Her Tough Mudder.

“Felly, rydym yn gofyn i’n ffrindiau, teulu a chefnogwyr AAC i fynd yn ddwfn i’w pocedi i’n cefnogi, gan fod bywyd yn medru newid mewn chwinciad ac weithiau, rydyn yn ddibynnol ar gefnogaeth y gwasanaethau pan fyddwn mewn angen.”

Os hoffech noddi’r ffrindiau yn ystod yr Her Tough Mudder, cliciwch yma os gwelwch yn dda:  

http://m.virginmoneygiving.com/mt/uk.virginmoneygiving.com/fundraiser-web/fundraiser/showFundraiserProfilePage.action?userUrl=ChesworthLammyLenny&isTeam=true&un_jtt_redirect

Leave a Comment

Cymdeithasu: