Latest News

Ambiwlans Awyr Cymru yn cwblhau’r broses o uwchraddio’r hofrenyddion

Mae’r Elusen Ambiwlans Awyr Cymru wedi cwblhau’r broses o uwchraddio’i hofrenyddion  ar draws Cymru fel rhan o brydles saith blynedd a fydd yn gwella’r gwasanaethau sydd yn cael eu darparu.

Rhwng Mawrth a Gorffennaf, mae 3 hofrennydd  Airbus H145  wedi glanio yng nghanolfannau Ambiwlans Awyr Cymru yn Llanelli, y Trallwng a Chaernarfon.

Ambiwlans Awyr Cymru yw’r trydydd gwasanaeth HEMS (helicopter emergency medical service) yn y DU i ddefnyddio’r hofrennydd H145 ac mae’r elusen yn meddu ar y fflyd fwyaf o hofrenyddion H145 yn y DU.

Mae’r hofrennydd newydd yn disodli’r model EC135 a gyflwynwyd yng Nghymru yn 2009. Mae’r hofrenyddion yma ar les ac yn cael eu darparu a’u cynnal ar ran yr elusen gan  Babcock Mission Critical Services Onshore.

Mae pedwerydd hofrennydd Ambiwlans Awyr Cymru yn cael ei ddefnyddio i gludo babanod sydd newydd eu geni, cyrchoedd pediatreg ac oedolion ar draws Cymru a bydd yn parhau fel model E1C135 ac yn hedfan o ganolfan yr elusen yng Nghaerdydd.

Gyda phedwar hofrennydd, mae Cymru yn meddu ar y gwasanaeth ambiwlans awyr mwyaf ym Mhrydain. Y llynedd, roedd yr elusen wedi ymateb i fwy na 2500 o gyrchoedd ar hyd a lled y wlad.

Yn medru hedfan yn ystod y nos, mae’r model H145 yn helpu’r elusen i symud gam yn nes tuag at y nod o ddarparu gwasanaeth ambiwlans awyr 24 awr.

Mae’r hofrennydd hefyd yn meddu ar gaban mwy ac injan fwy pwerus, sydd yn golygu fod mwy o ofod ar gyfer trin cleifion ac mae’r hofrenyddion yn medru hedfan mwy o bellter heb orfod ailenwi gyda thanwydd.

Dywedodd y rheolwr gweithrediadau Mark Winter: “Mae’r H145 yn beiriant dipyn mwy datblygedig, ac mae hyn yn golygu bod modd gwneud llawer iawn i’r bobl yr ydym yn eu helpu.

“Mae’r caban yn fwy o ran maint ac yn fwy ysgafn ac mae modd i ni fedru helpu cleifion yn fwy hawdd tra’n hedfan gan fod mwy o ofod ar gyfer ein cyfarpar meddygol.

“Pan gyflwynwyd y model EC135 yng Nghaernarfon wyth mlynedd yn ôl, roeddem mor gyffrous fod pedair sedd gan yr hofrennydd ar gyfer meddyg ychwanegol neu riant y plentyn a oedd wedi ei anafu. Mae pum sedd gennym erbyn hyn sydd yn rhoi mwy o sgôp ar gyfer y teithwyr meddygol arbenigol.

“Un o’r gwahaniaethau mawr gyda’r model H145 yw’r gallu i hedfan yn ystod y nos. Mae caban y peilot yn cynnig technoleg sydd yn golygu bod modd medru gweld yn y nos. Mae yna radar tywydd, golau ychwanegol  a golau llywio ar flaen yr hofrennydd sydd fel torch anferth ac sydd yn hynod bwerus. Bydd y nodweddion yma yn gwneud gwahaniaeth i’r gwaith yr ydym yn gwneud ar ôl iddi dywyllu.”

Dywedodd prif weithredwr Ambiwlans Awyr Cymru Angela Hughes: “Mae dyfodiad y model H145 yn garreg filltir i Ambiwlans Awyr Cymru. Gyda’r arian sydd yn cael ei godi, bydd yr hofrennydd yna yn cefnogi ein nod i gynnig gwasanaeth 24 awr y dydd fel bod modd i ni helpu pawb yn ystod eu hawr o angen - boed bod hynny yn y dydd neu’r nos.

“Rydym ond wedi llwyddo i sicrhau’r hofrenyddion anhygoel yma yn sgil cefnogaeth gan wirfoddolwyr ac unigolion yn codi arian.  Rydym yn dod yn fwy agos at ein nod o ddod yn wasanaeth 24/7. Drwy ymuno â’r Loteri Achub Bywyd neu’n gwirfoddoli am rai oriau yma ac acw, mae modd i ni wneud hyn yn realiti i bawb yng Nghymru.”

 

Hofrenyddion H145 i Gymru: Manteision allweddol

 • Dwy injan bwerus a thanciau tanwydd. Mae  hyn yn caniatáu i’n criwiau i hedfan mwy o bellter  heb orfod ail-lenwi medru cludo mwy o danwydd, rydym yn medru teithio yn bellach.
 • Mae’r hofrennydd yn medru hedfan ar gyflymder o 130 not (tua 150 milltir yr awr).
 • Mae pum sedd gan yr hofrennydd. Mae hyn ar gyfer cludo teithwyr ychwanegol, megis criw meddygol arbenigol neu berthynas i’r claf os yw hynny yn briodol.
 • Cysylltiad rhyngrwyd cyflymder uchel. Bydd hyn yn caniatáu’r criwiau i gyfathrebu gwybodaeth hanfodol i ysbytai yn uniongyrchol o’n cyfarpar meddygol wrth i ni deithio i’r ysbyty.
 • Y dechnoleg radar tywydd a systemau osgoi tirwedd ddiweddaraf.
 • Caban mwy gyda goleuadau gwell drwy’r hofrennydd
 • Storfa ergonomig.. System storio  fel bod modd i’r meddygon i gael gafael ar bob darn o’r cyfarpar  sydd angen arnynt.
 • Systemau golau datblygedig. Bydd y dechnoleg hon yn ein helpu ni hedfan  yn y nos
 • Mwy o ocsigen. Yn cludo 600 litr ychwanegol o ocsigen ar yr hofrennydd.
 • System stretsier teilwredig. Mae modd symud ein stretsier newydd o’r hofrennydd yn syth i mewn i’r ysbyty. Mae yna fracedi wedi’u teilwra o gwmpas y stretsier ac mae modd atodi  cyfarpar arbenigol y criwiau iddo pan yn symud cleifion
 • System bracedi arloesol i’r cyfarpar meddygol. Mae meddygon sy’n hedfan yn meddu ar ychydig o’r cit mwyaf datblygedig yn y DU. Mae modd ail-lenwi’r cyfarpar gyda thrydan er mwyn sicrhau ei fod yn barod pan yn derbyn yr alwad 999 – gan achub amser a sicrhau bod modd cyrraedd y cleifion ynghynt.

Leave a Comment

Cymdeithasu: