MEDDYGON SY’N HEDFAN CYMRU

MEDDYGON SY’N HEDFAN CYMRU YN DARPARU RHAI O’R TRINIAETHAU MWYAF DATBLYGEDIG YN Y BYD.

Mae Elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn meddu ar bartneriaeth unigryw gyda GIG Cymru, sydd yn caniatáu i feddygon ac ymarferwyr yn y GIG i hedfan ar yr hofrenyddion. Mae hyn yn golygu bod cleifion yn derbyn y triniaethau datblygedig a gofal cyn cyrraedd dyr ysbyty.

Fel rhan o’r cynllun, mae 22 o ymgynghorwyr a 12 o ymarferwyr gofal critigol yn hedfan gydag Ambiwlans Awyr Cymru ar amserlen benodol wedi ei chytuno, a hynny o’r gwasanaeth Emergency Medical Retrieval and Transfer Service (EMRTS Cymru) GIG Cymru. Mae’r bartneriaeth hefyd yn sicrhau bod yr elusen yn medru cael mynediad at ystod eang o gyfarpar a fflyd o geir ymateb cyflym sydd yn cael eu defnyddio ar gyrchoedd achub pan fydd hyn yn briodol (os yw’r tywydd yn arw).

Y ‘meddygon sy’n hedfan’ yw union yr un ymgynghorwyr sydd i’w gweld yn Uned Damweiniau Brys yr ysbyty. Mae ein Hymarferwyr Gofal Critigol yn hynod sgilgar o ran gofal critigol, o gefndiroedd fel nyrsys a pharafeddygon.Mae’r tîm yn defnyddio rhai o’r triniaethau a’r cyfarpar mwyaf datblygedig yn y byd, a hynny o dechnegau sydd wedi eu datblygu yn y fyddin.

Dyma’r tîm ymroddedig cyntaf o’i fath-sydd yn cael ei arwain gan ymgynghorwyr – yn y DU. Mae’r cynllun yn cael ei weithredu nid yn unig er mwyn darparu’r gofal cyn-ysbyty mwyaf datblygedig yng Nghymru ond hefyd er mwyn gwella sgiliau meddygon ac ymarferwyr gofal critigol a’u denu i fyw a gweithio yng Nghymru.


Arloesedd a chyraeddiadau

  • Y gwasanaeth cyntaf yn y DU sydd yn cludo ystod o gynnyrch gwaed gan gynnwys ffactorau ceulo: celloedd gwaed coch, plasma sych wedi’i rhewi, fibrinogen concentrate a prothrombin complex concentrate. Yn cael eu cyflenwi fel rhan o bartneriaeth gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru.
  • Y dyfeisiau profi pwynt gofal diweddaraf, gan gynnwys dadansoddwyr nwy gwaed mudol a sganiwr uwchsain.
  • Peiriannau anadlu o’r radd flaenaf sydd wedi eu dylunio i weithio ar bobl o bob oedran, o fabanod i gleifion hŷn.
  • System crud cynnaf mwyaf datblygedig Prydain
  • Dylanwad cynyddol ar y llwyfan rhyngwladol. Yn sgil ymchwil gyda Phrifysgol Abertawe, mae’r gwasanaeth yn darparu data newydd i lywio gofal cyn-ysbyty ar lefel byd eang.
  • Denu meddygon i Gymru sydd yn rhannu eu hamser rhwng Ambiwlans Awyr Cymru a’u gwaith yn yr ysbyty.

Proffil o’r criw: Pete Williams

Mae Dr Pete Williams yn feddyg ymgynghorol mewn meddyginiaeth bryspediatrig ac ymunodd â’r tîm Meddygon Sy’n Hedfan yn 2016, gan weithio o ganolfan awyr yr elusen yn y Trallwng. Symudodd o uwch rôl yn yr Alban er mwyn ymgymryd â’r rôl ddeublyg hon o weithio ynYsbyty Gwynedd ac ar hofrennydd AAC.

“Yr hyn a’m denodd i’r swydd oedd amrywiaeth y swydd. Mae’r hyn yr ydym yn ei wneud yn heriol iawn o ran eich sgiliau.

“Pan eich bod mewn adran argyfwng, mae’r gwaith yn galed ond mae yna dîm ffantastig gennych sydd yn eich cefnogi. Pan eich bod allan gyda’r ambiwlans awyr, rydych yn gwybod mai eich sgiliau a’ch penderfyniadau chi’n unig sydd yn gwneud y gwahaniaeth.

“Mae’n cynnig cymaint o foddhad o wybod fod y gwaith yr ydym yn ei wneudsydd yn ymwneud a rhoi gofal arbenigol i bobl sydd ei angen, yn enwedig pobl yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru llemae’n medru cymryd awr neu ddwy er mwyn cyrraedd ysbyty er mwyn derbyn y gofal sydd angen arnynt.”

“Roedd wedi cymryd amser i gyfarwyddo gyda hedfan! Mae’n deimlad gwahanol iawn. Ond rwyf wrth fy modd gyda’r golygfeydd, yn enwedig yr haf. Mae’n le hardd i fyw.”
Ambiwlans Awyr Cymru yn cwblhau’r broses o uwchraddio’r hofrenyddion

Ambiwlans Awyr Cymru yn cwblhau’r broses o uwchraddio’r hofrenyddion

Mae’r Elusen Ambiwlans Awyr Cymru wedi cwblhau’r broses o uwchraddio’i hofrenyddion ar draws Cymru fel rhan o brydles saith blynedd a fydd yn gwella’r gwasanaethau sydd yn cael eu darparu.

Cymdeithasu:

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs V Hughes LL182371 - £1000
2ail Mrs R Stockdale LL192664 - £200
3ydd Mrs G Moore LL141034 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »