Telerau ac Amodau'r Loteri

Telerau ac Amodau'r Loteri

Mae’r holl elw o’r Loteri Achub Bywyd yn mynd yn syth i ariannu gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru sydd wedi ymrwymo i amddiffyn bywyd dynol drwy ddarparu ambiwlansys awyr ar draws Cymru.

 1. Bydd yr holl aelodau newydd yn derbyn rhif unigryw sydd wedi ei ddewis ar hap gan ein meddalwedd cyfrifiadur cymeradwy a rhif aelodaeth bersonol.
 2. Bydd yr holl danysgrifiadau sydd yn cael eu derbyn - am isafswm o £1 yr wythnos sydd yn cael ei dalu ymlaen llaw - yn cael eu gosod i mewn i’r raffl wythnosol gan ddefnyddio’r rhif raffl unigryw. Bydd y raffl yn cael ei chynnal fel arfer bob dydd Gwener. Mae tanysgrifiadau misol o £4.34 yn cynnwys 34c sydd yn cael ei gasglu ynghyd ac yn ariannu'r drydedd wythnos ar ddeg sydd yn digwydd bob tri mis.
 3. Caiff enillwyr eu hysbysu o fewn un wythnos i’r raffl yn cael ei chynnal a bydd hyn yn cynnwys y siec briodol. Mae rhifau buddugol wythnosol yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan www.walesairambulance.com. Maent hefyd ar gael drwy gysylltu â’r Adran Loteri yn ein swyddfa Llanelli.
 4. Y dull talu arferol yw naill ai drwy archeb sefydlog neu gerdyn credyd / debyd. Mae ond modd trefnu archeb sefydlog drwy gyfrwng cyfarwyddyd ysgrifenedig sydd ar gael i’w lawrlwytho o’n gwefan neu drwy’r post. Mae modd i chi drefnu taliad cyson yn defnyddio eich cerdyn credyd / debyd dros y ffôn neu drwy ein gwefan neu drwy lawrlwytho a chwblhau’r ffurflen o’n gwefan.
 5. Rydym yn addo cydymffurfio ag holl anghenion y Ddeddf Diogelu Data ac amddiffyn eich data personol yn ogystal â chofnodi eich gwybodaeth banc a data cerdyn debyd / credyd ar gyfer y rhai hynny sydd yn talu’n gyson drwy’r dull yma. Bydd aelodau yn gwerthfawrogi na all Ambiwlans Awyr Cymru dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu oedi o ran unrhyw gyfathrebu sydd yn cael ei ddanfon yn y post, ar e-bost neu ffacs neu am unrhyw oedi yn y system fancio.
 6. Mae modd canslo aelodaeth ar unrhyw adeg - er bod unrhyw gais o’r fath sydd yn cael ei dderbyn ar ôl 17.00 ar nos Iau ddim yn cael ei weithredu tan ar ôl y raffl wythnosol. Os ydych yn talu drwy archeb sefydlog neu gerdyn debyd / credyd, yna rhaid i chi ganslo yn ysgrifenedig drwy’r post neu e-bost. Er mwyn canslo taliadau cerdyn, rhaid i chi roi eich manylion cerdyn gwreiddiol i ni. Cysylltwch os gwelwch yn dda â’n Adran Loteri yn Abertawe am fanylion pellach.
 7. Rydym yn cadw’r hawl i wrthod cais neu i ganslo tanysgrifiad cyfredol. Mae modd i ni ailystyried unrhyw benderfyniad i wrthod neu ganslo drwy ddanfon apêl ysgrifenedig atom a’i gyfeirio at ein Rheolwr Loteri o fewn 7 diwrnod. Penderfyniad y Rheolwr Loteri fydd y penderfyniad terfynol.
 8. Cyfrifoldeb y chwaraewr yw rhoi gwybod i ni am unrhyw newid i gyfeiriadau neu unrhyw fanylion aelodaeth eraill sydd yn briodol.
 9. Mae Deddf Gamblo 2005 yn cadarnhau fod Ambiwlans Awyr Cymru’n meddu ar ddyletswydd statudol i ddilysu fod aelodau yn 16 neu’n hŷn, sef yr oedran lleiafswm i unrhyw un i chwarae’r Loteri Achub Bywyd. Mae’n drosedd i unrhyw un sydd o dan 16 mlwydd oed i chwarae’r loteri. Bydd Ambiwlans Awyr Cymru felly, lle bo’n briodol, yn cynnal gwiriadau er mwyn dilysu hyn gan gynnwys gofyn am gadarnhad o’r Asiantaethau perthnasol sydd yn medru’r darparu’r fath wybodaeth.
 10. Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn gweithredu Loteri Gymdeithasol ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru, a hynny ar gyfer yr amcan yn unig o gasglu arian ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Elusennol Ambiwlans Awyr Cymreig. Mae’r gymdeithas wedi ymrwymo i sicrhau bod y loteri yn cael ei weithredu yn ddiogel, yn deg ac mewn modd sydd yn gymdeithasol gyfrifol ac yn cymeradwyo gamblo diogel ymhlith ei haelodau. Darllenwch ein Polisi Gamblo llawn yma.
 11. Bydd yr holl gwynion neu anghydfod yn cael eu delio yn unol â’n polisi sydd ar gael ar ein gwefan neu drwy gysylltu â’n Adran Loteri.
 12. Noder os gwelwch yn dda nad yw gweithwyr Ambiwlans Awyr Cymru, eu partneriaid a’r sawl sydd yn byw ar yr un aelwydydd, yn gymwys i gymryd rhan yn y Loteri Achub Bywyd.
 13. Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cadw’r hawl i newid neu ddiwygio’r termau ac amodau yma, a hynny heb rybudd.

Hyrwyddwr: A. Hughes. Mae Ymddiriedolaeth Elusennol AAC wedi ei thrwyddedu gan y Comisiwn Gamblo, a hynny o dan http://www.gamblingcommission.gov.uk/home.aspx.