Telerau ac Amodau'r Loteri

Diweddariad Gorff 17

Mae Loteri Achub Bywyd Wythnosol Ambiwlans Awyr Cymru wedi ei drwyddedu gan y Comisiwn Gamblo o dan Ddeddf Gamblo 2005.

Rhif Trwydded: 004829 Gwefan: www.gamblingcommission.gov.uk

Trwyddedai: Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, Tŷ Elusen, Llanelli Gate, Dafen, Llanelli SA14 8LQ

Person Cyfrifol: Angela Hughes

Rhif Elusen Gofrestredig: 1083645

Ffȏn: 0300 0152 999 (gofynnwch am yr adran loteri)

E-bost: lottery@walesairambulance.com

Telerau ac Amodau

Drwy gymryd rhan yn y Loteri, rydych yn cytuno i lynu wrth y Telerau ac Amodau yma. Mae unrhywgeisiadau i gymryd rhan yn rhan o’r Telerau ac Amodau yma. Ni fydd unrhyw geisiadau na sydd yn cydymffurfio gyda’r Telerau ac Amodau yn ddilys.

Taliad

 • Y gost ar gyfer cymryd rhan yn y Loteri – hynny yw, pob cais – yw £1. Mae modd i chi brynu mwy nag un tocyn ond yr uchafswm yw 10 tocyn ar gyfer pob un raffl.
 • Rhaid talu i gymryd rhan yn y Loteri Achub Bywyd ymlaen llaw drwy Ddebyd Uniongyrchol, siec neu gerdyn debyd/credyd. Os ydych yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol misol, bydd £4.34 (neu’r swm lluosog o hyn os oes gennych fwy nag un llinell o rifau) yn cael ei gasglu yn syth o’ch cyfrif banc.
 • Mae modd trefnu debyd uniongyrchol dros y ffôn, ar y wefan neu’n ysgrifenedig. Mae’r mandad Debyd Uniongyrchol ar gael ar gefn ein taflenni neu o’n swyddfa. Efallai bod modd i chi drefnu taliad Debyd Uniongyrchol ar ein gwefan. Os ydych wedi dewis talu drwy Ddebyd Uniongyrchol, byddwch yn derbyn Llythyr Hysbysu Ymlaen Llaw.

Manylion y Raffl a’r Gwobrau

 • Bydd aelodau newydd yn derbyn rhif(au) unigryw sydd wedi ei ddewis ar hap gan ein meddalwedd cyfrifiadur cymeradwy a rhif aelodaeth bersonol
 • Bydd y raffl yn cael ei thynnu fel arfer bob dydd Gwener (ac eithrio pan fydd dydd Gwener yn ddiwrnod Gŵyl y Banc, ac o dan y fath amgylchiadau, bydd y raffl yn cael ei thynnu ar y diwrnod gwaith nesaf yng Nghymru).
 • Mae’r gwobrau fel a ganlyn:

(a) Y Wobr Gyntaf - £1,000 yn wythnosol

(b) Yr Ail Wobr - £200 yn wythnosol

(c) Y Drydedd Wobr - £100 yn wythnosol

(d) Y Bedwaredd Wobr - 20 x £10 yn wythnosol

 • Caiff enillwyr eu hysbysu o fewn wythnos i’r raffl yn cael ei chynnal a bydd hyn yn cynnwys y siec briodol. Mae rhifau buddugol wythnosol (ynghyd â theitl a chyfenw’r tri phrif enillydd) yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan. Drwy gymryd rhan yn y Loteri Achub Bywyd, rydych yn cytuno bod eich teitl a’ch cyfenw yn cael eu cyhoeddi os ydych yn enillydd yn y Loteri. Bydd y rhifau buddugol ar gael hefyd drwy gysylltu gyda’r Adran Loteri yn ein swyddfa yn Llanelli.

Canslo

 • Mae modd canslo aelodaeth ar unrhyw adeg - er na fydd unrhyw gais o’r fath sydd yn cael ei dderbyn ar ôl 17.00 ar nos Iau o bosib yn cael ei weithredu tan ar ôl y raffl wythnosol. Os ydych yn talu drwy archeb sefydlog neu gerdyn debyd / credyd yn rheoliad, yna rhaid i chi ganslo yn ysgrifenedig drwy’r post neu e-bost. Er mwyn canslo taliadau cerdyn, rhaid i chi roi eich manylion cerdyn gwreiddiol i ni. Cysylltwch os gwelwch yn dda â’n Adran Loteri yn Llanelli am fanylion pellach.
 • Rydym yn cadw’r hawl i wrthod cais neu i ganslo tanysgrifiad cyfredol. Mae modd i ni ailystyried unrhyw benderfyniad i wrthod neu ganslo drwy ddanfon apêl ysgrifenedig atom a’i gyfeirio at ein Rheolwr Loteri o fewn 7 diwrnod. Penderfyniad y Rheolwr Loteri fydd y penderfyniad terfynol.

Newid manylion

 • Cyfrifoldeb y chwaraewr yw rhoi gwybod i ni am unrhyw newid i gyfeiriadau neu unrhyw fanylion aelodaeth eraill sydd yn briodol.

Ni fydd y trwyddedai yn gyfrifol am:

 • unrhyw geisiadau neu ohebiaeth loteri sydd yn cael eu colli, dwyn neu’u hoedi yn y post, eu difrodi neu’n annarllenadwy, sydd yn golygu nad oes modd adnabod yr enillydd neu’r unigolion neu na sy’n meddu ar dâl post digonol (nid yw prawf eich bod wedi postio’r eitem yn brawf fod yr eitem wedi’i dderbyn);
 • unrhyw daliadau hwyr o’r banc;
 • methiant neu anallu’r Trwyddedai i gysylltu gyda chi a/neu ddyfarnu unrhyw wobrau yn sgil camgymeriadau,esgeulustod neu anghywirdeb o ran manylion cyswllt neu’r manylion banc yr ydych wedi darparu neu fethiant i’w diweddaru os ydynt yn newid;
 • colledion neu ddifrod a achosir gennych yn sgil cymryd rhan yn y Loteri neu’r defnydd a wneir o’ch gwobr;
 • unrhyw ymyriadau neu gamgymeriadau ar y Wefan;
 • camgymeriadau o ran y caledwedd neu’r meddalwedd neu unrhyw gysylltiadau rhwydwaith sydd yn methu, yn cael eu colli neu’n ddiffygiol; neu
 • unrhyw fethiant neu oedi sydd y tu hwnt i reolaeth resymol y Trwyddedai.

Preifatrwydd

 • Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu eich data, Bydd y data sydd yn cael ei gasglu gennych yn cael ei brosesu’n gyfreithlon yn unol â Y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol ac yn cael ei ddefnyddio at ddibenion prosesu’r tocynnau raffl, cymryd rhan yn y Loteri a rhoi gwybod i chi os ydych wedi ennill gwobr neu os ydych wedi gofyn i dderbyn deunydd marchnata gan Ambiwlans Awyr Cymru. Darllenwch ein Polisi Cyfrinachedd yma. 


Cyfrifoldeb cymdeithasol

 • Mae Deddf Gamblo 2005 yn cadarnhau fod Ambiwlans Awyr Cymru’n meddu ar ddyletswydd statudol i ddilysu fod aelodau yn 16 neu’n hŷn, sef yr oedran lleiafswm i unrhyw un i chwarae’r Loteri Achub Bywyd. Mae’n drosedd i unrhyw un sydd o dan 16 mlwydd oed i chwarae’r loteri. Bydd Ambiwlans Awyr Cymru felly, lle bo’n briodol, yn cynnal gwiriadau er mwyn dilysu hyn gan gynnwys os oes angen gofyn am gadarnhad o’r Asiantaethau perthnasol sydd yn medru’r darparu’r fath wybodaeth.
 • Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn gweithredu Loteri Gymdeithasol ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru, a hynny ar gyfer yr amcan yn unig o gasglu arian ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Elusennol Ambiwlans Awyr Cymru. Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod y loteri yn cael ei weithredu yn ddiogel, yn deg ac mewn modd sydd yn gymdeithasol gyfrifol ac yn cymeradwyo gamblo diogel ymhlith ei haelodau. Darllenwch ein Polisi Gamblo llawn yma.

Cwynion

 • Byddwn yn delio gyda’r holl gwynion neu yn unol â’n polisi, sydd ar gael ar ein gwefan neu drwy gysylltu â’n Adran Loteri.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cadw’r hawl i ddiwygio neu addasu'r telerau ac amodau yma heb orfod hysbysu hyn.