CANLYNIADAU A CHWARAE

Mwy am ganlyniadau diweddaraf y Loteri Achub Bywyd.

Draw Date: 14 Gorffenaf 2017

1st Prize - £1000

Mrs M Clark, LL169890

2nd Prize - £200

Mr P Gilasbey, LL174550

3rd Prize - £100

Mrs S M Lewis, LL019958

Other Winners - £10

LL163873; LL096163; LL149665; LL120947; LL008469; LL039295; LL098827; LL103348; LL064981; LL060258; LL028694; LL012841; LL174821; LL109567; LL024317; LL145380; LL143844; LL032309; LL031097; LL147552

Eich Loteri Achub Bywyd – Ymunwch nawr!

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn dibynnu ar eich cefnogaeth chi er mwyn cynnal cyrchoedd achub ar draws Cymru. Drwy gymryd rhan yn y Loteri Achub Bywyd, rydych nid yn unig yn cyfrannu at achos Cymreig werth chweil – mae modd i chi ennill gwobr arian hefyd!

Mae yna wobr sicr o £1000 bob wythnos gan gynnwys 2ail wobr o £200, 3ydd gwobr o £100 ac 20 gwobr o £10.

Sut mae’n gweithio

  1. Rhaid i chwaraewyr fod yn 16 mlwydd oed neu’n hŷn
  2. Mae pob cynnig o £1 yn rhoi rhif unigryw i chi
  3. Mae’r rhifau yn cael eu dewis ar hap gan gyfrifiadur
  4. Rhaid talu ymlaen llaw drwy Debyd Uniongyrchol, cerdyn credyd, arian neu siec
  5. Mae’r raffl yn cael ei thynnu bob dydd Gwener - dim ond aelodau sydd wedi talu sydd yn medru cymryd rhan
  6. Caiff enillwyr eu hysbysu yn awtomatig a’u cyhoeddi ar-lein
  7. Mae sieciau yn cael eu danfon yn y post
  8. Byddwch yn gyfrifol wrth chwarae os gwelwch yn dda. Am fwy o wybodaeth a chefnogaeth, ewch os gwelwch yn dda i www.gambleaware.co.uk
  9. Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi ei drwyddedu gan y Comisiwn Gamblo. Am y termau ac amodau llawn, ewch os gwelwch yn dda i www.walesairambulance.com

Plîs! Rwyf am gymryd rhan

Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen isod a’i danfon i: Freepost RTTX-ZHUR-EKJR, Wales Air Ambulance, Ty Elusen, Llanelli Gate, Dafen, Llanelli. SA14 8LQ Lawrlwythwch

Cwestiynau Cyffredin

Y gost am chwarae’r loteri bob wythnos yw £1 ac mae’r rhan fwyaf o fisoedd yn cynnwys 4 wythnos ond mae rhai yn cynnwys 5 wythnos. Mae’r £0.34 ychwanegol yn talu am y misoedd hynny sydd yn cynnwys wythnos ychwanegol.

Bydd y raffl yn cael ei thynnu bob wythnos ar ddydd Gwener - oni bai am amgylchiadau eithriadol. Os ydych wedi ennill gwobr o £1,000, bydd aelod o’r tîm yn cysylltu gyda chi ar y ffôn er mwyn rhoi gwybod i chi. Os ydych wedi ennill un o’r gwobrau eraill, byddwch yn derbyn siec yn y post.
Mae’r rhifau buddugol wythnosol yn cael eu cyhoeddi bob dydd Gwener ar ein gwefan.

Bob dydd Gwener, 52 wythnos y flwyddyn ac ar yr amod eich bod wedi talu £1 am bob cynnig, bydd pob un o’ch rhifau raffl unigryw yn cael eu gosod i mewn i’r raffl electronig..
Bydd y cyfrifiadur raffl yn meddwl am bum rhif ar hap ac yn cymharu’r rhain gyda rhifau ein haelodau. Os yw eich rhifau'r un fath, yna byddwch yn ennill gwobr; bydd y drefn y mae’r rhifau yn cyfateb yn dynodi maint y wobr.

Bob wythnos, mae yna brif wobr sicr o £1,000; gan gynnwys ail wobr o £200; trydedd wobr o £100; ac 20 gwobr o £10.

Na – os nad ydych wedi talu, yna nid ydych yn cael cymryd rhan yn y raffl.

Mae’r holl elw o’r Loteri Achub Bywyd yn mynd yn syth tuag at ariannu gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru sydd wedi ymrwymo i amddiffyn bywyd dynol drwy ddarparu ambiwlansys awyr ar draws Cymru.

Mae yna ddwy ffordd o wneud hyn:

Mae angen argraffu llenwi’r ffurflen (sydd i’w gweld uchod) a’i danfon yn ôl atom yn y cyfeiriad rhadbost

neu

Ffoniwch ni ar 0300 0152 999 a gofynnwch i siarad gyda’n hadran loteri.

Ni fydd Ambiwlans Awyr Cymru - ar unrhyw adeg - yn trosglwyddo eich manylion personol i unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd arbennig oni bai fod yn rhaid i wneud hyn yn sgil deddfwriaeth sydd mewn grym - ac mewn achosion o’r fath, byddwn ond yn gwneud hynny gyda chaniatâd arbennig y Prif Weithredwr. Am fwy o fanylion, ewch i’n r Polisi Cyfrinachedd.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi ei drwyddedu gan y Comisiwn Gamblo

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs M Clark, LL169890 - £1000
2ail Mr P Gilasbey, LL174550 - £200
3ydd Mrs S M Lewis, LL019958 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »