Kit ar Ffwrdd

MAE MEDDYGON SY’N HEDFAN YN DWYN TRINIAETHAU ACHUB BYWYD NEWYDD I GYMRU

Mae ein tîm gofal critigol newydd o feddygon yn golygu fod Ambiwlans Awyr Cymru yn medru darparu hyd yn oed mwy o driniaethau tra ar gyrchoedd achub

Mae’r meddygon, sydd wedi eu dewis yn benodol, yn meddu ar arbenigedd mewn meddygaeth brys, pediatreg, anesthesia a gofal dwys. Gyda’r sgiliau ychwanegol yma, mae ein criwiau yn manteisio ar gyfarpar arloesol, gan gynnwys cynnyrch gwaed.

Mae Dr Dindi Gill yn trafod rhai o’r datblygiadau meddygol sydd wedi eu dewis yn benodol ar gyfer y rhaglen

CYNNYRCH GWAED

Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi dod yn un o’r timau ambiwlansys awyr cyntaf yn Ewrop i feddu ar dri math o gynnyrch gwaed sydd i’w defnyddio mewn argyfwng.

Mae hofrenyddion yr elusen nawr yn cludo celloedd gwaed coch, lyoplas a fibrinogen concentrate. Mae’r rhain yn helpu atal colli gwaed a’n ail-gyflenwi gwaed sydd wedi ei golli.

Dywedodd Dindi: “Mae’r dechnoleg achub bywyd yma wedi ei hysbrydoli gan y feddygaeth filwrol a ddefnyddiwyd yn Afghanistan, lle y mae angen atal colli gwaed ac ail-gyflenwi gwaed.

“Ni fydd un o’r gwasanaethau sifil cyntaf yn Ewrop i gynnig y driniaeth hon. Ar hyn o bryd, mae rhai gwasanaethau ambiwlans awyr yn y DU ond yn cludo celloedd gwaed coch yn unig - mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cludo lyoplas a fibrinogen concentrate, sydd yn helpu’r broses o geulo gwaed ac mae hyn yn helpu atal colli gwaed.”

Celloedd gwaed coch: Fel rhan hanfodol o’r system cylchrediad gwaed dynol, mae celloedd gwaed coch yn helpu cludo ocsigen i organau’r corff. Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cludo gwaed negatif O ac mae’n bosib ei ddefnyddio gyda grwpiau gwaed eraill ar gyrchoedd achub. Lyoplas: Deilliad o blasma sydd wedi ei rewi/sychu, sef elfen hylif sydd tua 50% o waed. Pan gaiff ei gymysgu gyda dŵr, mae modd ei ddefnyddio er mwyn helpu trallwysiadau gwaed wrth ymateb i argyfwng.

Fibrinogen concentrate: Dôs o fibrinogenmae sydd yn helpu’r broses o geulo gwaed. Fel gyda Lyoplas a’r celloedd gwaed coch, mae’r Fibrinogen concentrate yn cael ei dynnu o’r gwaed sydd wedi ei roi gan aelodau’r cyhoedd.

Mae’r gwaed yn cael ei gyflenwi gan Wasanaeth Gwaed Cymru.

PEIRIANT MONITRO NWY GWAED EPOC

Bydd y monitor nwy gwaed EPOC yn caniatáu’r criwiau i gynnal dadansoddiad y byddai ond modd eu cynnal mewn ysbytai fel arall.

Drwy brofi’r gwaed tra’n gweithio ar lawr gwlad, mae’r tîm ambiwlans awyr yn medru dadansoddi’r gwaed mewn tua phum munud.

Dywedodd Dindi: “Byddwn yn cynnal profion gwaed ar unrhyw glaf sâl a bydd yn medru amlygu neu helpu i ddiystyru nifer o broblemau mewn cyfnod byr iawn.

“Mae’n ein helpu ni ddeall cyflwr claf cyn gynted ag sydd yn bosib. Drwy gynnal profion gwaed ynghynt, rydym yn medru cadarnhau cyflwr claf ynghynt ac arbed amser ar ôl cyrraedd yr ysbyty.”

SGANIWR UWCHSAIN

Bydd meddygon Ambiwlans Awyr Cymru hefyd yn medru defnyddio sganwyr uwchsain, sydd yn helpu i gadarnhau dipyn ynghynt os yw organau wedi dioddef unrhyw drawma mewnol.

Mae’r sganiwr yn medru helpu i gadarnhau unrhyw waedu mewnol a’n rhoi gwybod am yr hyn sy’n achosi’r colli gwaed.

Dywedodd Dindi: “Fel gyda’r monitor nwy gwaed, bydd y sganiwr uwchsain yn ein helpu ni ganfod unrhyw broblemau ynghynt ac arbed amser eto pan fydd y claf yn cyrraedd yr ysbyty.”

“Yn ogystal â gwaedu mewnol, mae’r sganiwr hefyd yn medru cadarnhau unrhyw drawma i organau megis ysgyfaint sydd wedi disgyn.”

CERBYDAU YMATEB CYFLYM AUDI NEWYDD

Yn sgil partneriaeth gyda GIG Cymru, bydd y meddygon yn medru defnyddio fflyd o Gerbydau Ymateb Cyflym (RRVs).

Mae’r rhain wedi eu lleoli ar draws Cymru, gan gynnwys dau sydd yng nghanolfannau Ambiwlans Awyr Cymru. Bydd hyn yn helpu’r tîm i ymateb i argyfyngau drwy ddefnyddio’r heolydd os oes angen.

Mae 5 Audi Q7s wedi eu trawsnewid i gerbydau ymateb argyfwng o’r radd flaenaf er mwyn helpu meddygon i ymateb i argyfyngau cyn gynted ag sydd yn bosib.

Dywedodd Dindi: “Pan nad yw’r tîm gofal critigol yn hedfan, er enghraifft yn sgil tywydd niwlog, bydd y cerbydau yma yn rhan hanfodol o ymateb i argyfyngau ac yn cynnwys y dechnoleg o’r radd flaenaf. Bydd modd i’r criw i ddefnyddio’r cyfarpar yn yr hofrennydd a’r cerbyd.”

MONITOR TEMPUS PRO

Gan ddefnyddio technoleg sydd wedi ei ddatblygu ar gyfer amgylcheddau morwrol, antur a milwrol, bydd y monitor Tempus Pro monitor yn caniatáu’r criw i drosglwyddo gwybodaeth ddiagnostig yn ddiwifr megis pwls, cyflymder y galon a lefelau ocsigen.

Mae’r wybodaeth yma yn cael ei derbyn gan ysbyty neu’r clinigydd mewn lleoliad gwahanol, sydd wedyn yn medru darparu cyngor a chyfarwyddyd, neu fynd ati i baratoi ar gyfer derbyn claf critigol.

Dywedodd Dindi: “Mae’r monitor Tempus wedi ei ddefnyddio hefyd gan luoedd arfog y DU er mwyn caniatáu i glinigwyr i dderbyn diweddariadau o bell am gyflwr y claf. Mae modd iddynt wedyn i gynnig cyngor ar y driniaeth sydd angen neu i baratoi ar gyfer eu derbyn yn yr ysbyty.

“Mae’r monitor yn cynnwys technoleg a fydd yn helpu timau Ambiwlans Awyr Cymru i sicrhau mai dyma fydd y gwasanaeth cyntaf Prydain i roi anesthetig brys, a bydd hefyd yn helpu i roi adborth a monitro drwy fideo i dimau clinigol sydd wedi eu lleoli rhywle arall.”

PEIRIANT ANADLU O’R RADD FLAENAF

Bydd y peiriannau anadlu newydd sydd i’w defnyddio gan y timau gofal critigol wedi eu dylunio i weithio ar bobl o bob oedran, a hynny o fabanod i gleifion hŷn.

Dywedodd Dindi: “Y peiriannau anadlu yma yw’r cyntaf o’u math i’w defnyddio yn y DU a byddant yn ein helpu i sefydlogi’r holl gleifion cyn eu cludo i’r ysbyty mwyaf priodol.”