Hanes a Ffeithiau

Dewch i adnabod Ambiwlans Awyr Cymru

Ffeithiau Cyflym

ELUSEN CYMRU GYFAN

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn elusen Cymru gyfan sydd yn darparu gwasanaeth awyr brys hanfodol i’r rhai hynny sydd yn wynebu salwch neu anafiadau sydd yn peryglu bywyd.

CYRRAEDD GYFLYM FWYAF POSIB

Nod Ambiwlans Awyr Cymru yw cyrraedd, trin a chludo cleifion o fewn y cyflymder fwyaf posib i’r ysbyty mwyaf priodol ar gyfer eu hanghenion.

20,000 O GYRCHOEDD

Mae’r gwasanaeth wedi cynnal mwy na 20,000 o gyrchoedd achub hyd yma ers ei lansiad ar Ddydd Gŵyl Dewi 2001.

YR AWYR O FEWN TRI MUNUD

Mae modd i’r peilot i sicrhau fod yr hofrennydd yn hedfan yn yr awyr o fewn 3 munud o dderbyn y galwad brys.

150 MILLTIR YR AWR

Mae’r hofrennydd yn medru teithio ar gyflymder o 150 milltir yr awr – dros 2 filltir y funud – ac yn medru cyrraedd unrhyw le yng Nghymru o fewn 20 munud.

GYRCHOEDD PEDIATRIG

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn ymateb i oddeutu 2000 o gyrchoedd pob blwyddyn. Mae tua 400 o’r rhain yn gyrchoedd pediatrig (plant o dan 16 mlwydd oed).

40% O GYRCHOEDD

2000 O GYRCHOEDD POB BLWYDDYN

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn ymateb i oddeutu 2000 o gyrchoedd pob blwyddyn. Mae tua 400 o’r rhain yn gyrchoedd pediatrig (plant o dan 16 mlwydd oed)

AWR AUR

Mae triniaeth o fewn yr ‘Awr Aur’ yn cynyddu’r cyfle sydd gan glaf o oroesi a gwella ynghynt.

CAPSITI

Mae’r capsiti gan hofrennydd i gludo 1 peilot, 2 barafeddyg ac 1 claf. Mae sedd ychwanegol gennym sydd yn golygu bod modd cludo ymarferydd meddygol arall neu riant plentyn sydd wedi ei anafu.

AMBIWLANS AWYR CENEDLAETHOL I BLANT CYMRU

Ni yw'r Ambiwlans Awyr Cenedlaethol i Blant Cymru ac mae rhai o'r crudau cynnal mwyaf datblygedig gennym yn y DU er mwyn gofalu am fabanod sydd yn dost wrth i ni eu cludo ar draws y wlad.

£6.5 MILLIWN Y FLWYDDYN

Mae’r gost o gynnal y gwasanaeth ar draws Cymru yn £6.5 milliwn y flwyddyn.

GWASANAETHAU AMBIWLANS AWYR PRYSURAF

Mae Cymru wedi tyfu i fod yn un o’r gwasanaethau ambiwlans awyr prysuraf yn y DU.

RODDION CYHOEDDUS

Fel elusen gofrestredig, mae’r elusen yn gwbl ddibynnol ar roddion cyhoeddus ac nid yw’n derbyn unrhyw gefnogaeth gan y loteri genedlaethol na’r llywodraeth.

NESAF

Mae’r hofrennydd yn medru glanio nesaf i’r claf gan arbed amser gwerthfawr mewn ardaloedd lle nad oes modd i ambiwlans awyr traddodiadol ei gyrraedd. Dyma’r unig hofrennydd sydd yn medru glanio ar heol neu mewn gardd gefn.

15 Mlynedd o Ambiwlans Awyr

GWASANAETH 5 DIWRNOD YN CAEL EI LANSIO YM MAES AWYR ABERTAWE AR DDYDD GŴYL DEWI AC YN CAEL EI AGOR YN SWYDDOGOL GAN DYWYSOG CYMRU.

CYRCH ACHUB CYNTAF: CRIW YN TRIN AC YN CLUDO CHWARAEWR RYGBI SYDD WEDI ANAFU EI WDDF YNG NGLYN-NEDD.

Y GWASANAETH YN CYNYDDU I WASANAETH 7 DIWRNOD YNG NGORFFENNAF.

AMBIWLANS AWYR CYMRU YN CAEL EI AIL-FRANDIO GYDA’R LLIWIAU CENEDLAETHOL O GOCH A GWYRDD.

YR ELUSEN YN CYCHWYN APÊL CODI ARIAN ER MWYN CYFLWYNO GWASANAETH AMBIWLANS AWYR YNG NGOGLEDD CYMRU.

ERBYN Y 1AF O ORFFENNAF, YR ELUSEN YN LANSIO GWASANAETH 5 DIWRNOD YM MAES AWYR CAERNARFON AC YN PARHAU GYDA’R YMDRECHION CODI ARIAN ER MWYN CYNYDDU’R GWASANAETH I WASANAETH 7 DIWRNOD.

AGOR Y SWYDDFA CODI ARIAN GYNTAF YNG NGOGLEDD CYMRU.

HOFRENYDDION YN CAEL EU HUWCHRADDIO I FODEL BOLKOW-105 DBS SYDD YN CYNNIG MWY O OFOD.

AGOR Y SWYDDFA CODI ARIAN GYNTAF YNG NGOGLEDD CYMRU.

Y LOTERI ACHUB BYWYD YN PARHAU I DYFU GYDA 20,000 O AELODAU GAN DDOD AG £1 MILIWN AR GYFER YR ELUSEN.

TRYDYDD HOFRENYDDD WEDI EI LEOLI YM MAES AWYR Y TRALLWNG YN BAROD AR GYFER CYFNOD PRYSUR YR HAF.

YR ELUSEN YN CYRRAEDD 5,000 O GYRCHOEDD A CHANOLFAN YN CAEL EI HENWI FEL Y GANOLFAN BRYSURAF YM MHRYDAIN

YR ELUSEN YN LANSIO’R HER AWR AUR SYDD YN CAEL EI CHEFNOGI GAN Y CHWARAEWR RYGBI JAMES HOOK.

YR ELUSEN YN PARHAU I DYFU GYDA SWYDDFEYDD CODI ARIAN YN ABERTAWE, CAERNARFON A WRECSAM.

YM MIS MAWRTH, AMBIWLANS AWYR CYMRU YN LANSIO YMGYRCH 12 MIS, SEF YR APÊL £1, I UWCHRADDIO’R HOFRENYDDION I FODEL ‘CENHEDLAETH NEWYDD’.

Y CYLCHDEITHIAU APÊL £1 YN MYND O AMGYLCH CYMRU, YN YMWELD GYDA DYSENNI O YSGOLION, BUSNESAU A CHYMUNEDAU GAN LEDAENU’R GAIR FOD PAWB YN MEDRU HELPU I ACHUB BYWYDAU DRWY GYFRANNU £1 YN UNIG.

YR APÊL £1 YN LLWYDDIANT GYDAG AMBIWLANS AWYR CYMRU YN LANSIO EI HOFRENNYDD EC135 CYNTAF YNG NGHASTELL CAERDYDD. MAE AIL HOFRENNYDD NEWYDD O’R FATH YN CYRRAEDD CAERNARFON YM MIS MEDI

YR ELUSEN YN CYRRAEDD 10,000 O GYRCHOEDD ACHUB AC YN ENNILL AMBIWLANS AWYR Y FLWYDDYN YN Y GWOBRWYON BUSNES IECHYD.

YR AMBIWLANSYS AWYR SYDD WEDI EU HUWCHRADDIO YN GWNEUD GWAHANIAETH HANFODOL I’R GWASANAETH DRWY HELPU I ACHUB HYD YN OED MWY O FYWYDAU.

CRIW YN ABERTAWE YN CAEL EU HENWI YN DÎM AMBIWLANS AWYR Y FLWYDDYN YN Y GWOBRWYON ASI YN NHŶ’R ARGLWYDDI, A HYNNY AM EU RÔL HANFODOL MEWN CYRCH ACHUB.

AMBIWLANS AWYR CYMRU YN MEDDU AR: 3 SWYDDFA CODI ARIAN; 15 O SIOPAU ELUSEN; 3 HOFRENNYDD YN GWASANAETHU CYMRU; AC WEDI YMATEB I FWY NA 14,500 O GYRCHOEDD ACHUB.

MAE EI LOTERI ACHUB BYWYD YN MEDDU AR 36,000 O AELODAU, SYDD YN CYNORTHWYO I ARIANNU UN HOFRENNYDD.

THIS YEAR SAW THE LAUNCH OF THE CHARITY'S LEAP INTO ACTION CAMPAIGN WITH THE AIM OF RAISING £600,000 TO UPGRADE WELSHPOOL'S HELICOPTER TO A NEW GENERATION AIR AMBULANCE.

IN NOVEMBER THE CHARITY INTRODUCED THE NEWEST ADDITION TO THEIR FLEET, A HIGHLY ADVANCED EC135 AIR AMBULANCE.

AIR AMBULANCE OPERATIONS ARE EXTENDED EACH DAY TO MAXIMISE FLYING HOURS.

NEW LIFESAVING EQUIPMENT IS LAUNCHED: PORTABLE INCUBATORS FOR INFANTS, VIDEO LARYNGOSCOPES TO CLEAR AIRWAYS WITH A CAMERA, AND MEDICAL DRILLS TO INJECT MEDICINE DIRECTLY INTO BONE. .

THE CHARITY CARRIES OUT ITS 19,000TH MISSION ON ST DAVID’S DAY, AIRLIFTING A HEART ATTACK PATIENT FROM THE TOP OF A SNOWY PEN Y FAN.

SERIES THREE OF WALES AIR AMBULANCE’S FLY-ON-THE-WALL TV SHOW BECOMES ONE OF THE MOST WATCHED SERIES IN THE ITV UK NETWORK.

CONSULTANT-LEVEL DOCTORS JOIN WALES AIR AMBULANCE SHIFTS IN A PIONEERING NEW SCHEME, PROVIDING MORE ADVANCED TREATMENTS SUCH AS EMERGENCY SURGERY AND BLOOD TRANSFUSIONS.

WALES AIR AMBULANCE LAUNCHES AIRBASE APPEAL TO FUND ITS NEW HOME IN DAFEN. THE £500,000 CAMPAIGN WILL HELP TO BUILD THE HANGAR AND HELIPAD FOR THE CHARITY’S SOUTH WALES HELICOPTER.

THE CHARITY’S HEAD OFFICE STAFF AND SOUTH WALES AIRCREWS MOVE INTO THEIR NEW, PURPOSE-BUILT FACILITY IN DAFEN, LLANELLI. THE MOVE WILL SAVE THE CHARITY THOUSANDS OF POUNDS IN RENT AND FUEL.

WAA LAUNCHES A FOURTH AIRCRAFT, MAKING IT THE LARGEST AIR AMBULANCE OPERATION IN THE UK. THE HELICOPTER IS BASED AT CARDIFF HELIPORT AND IS DEDICATED TO PAEDIATRIC AND NEONATAL TRANSFERS BETWEEN SPECIALIST HOSPITALS, HELPING WALES’ YOUNGEST PATIENTS..