Cynwynion

GWNEUD CWYN

Mae Ymddiriedolaeth Ambiwlans Awyr Cymru wedi ymrwymo i amddiffyn bywyd dynol drwy ddarparu ambiwlansys awyr ar draws Cymru. Ein polisi yw gweithio i leihau’r perygl o gwynion drwy ddatblygu polisïau a gweithdrefnau cynhwysfawr. Fodd bynnag, rydym yn croesawu pob math o adborth.

Egwyddorion ein gweithdrefn gwyno Rydym yn ceisio sicrhau ein bod yn: •    Delio â chwynion mewn modd cyson drwy’r Elusen. •    Gwrando ar gwynion ac yn eu hymchwilio yn drwyadl. •    Cydnabod cwynion cyn gynted â phosib a’u cofnodi. •    Delio â chwynion mewn modd priodol, teg ac amserol. •    Yn dysgu o unrhyw gwynion.

Y weithdrefn gwyno   Mae modd i chi wneud cwyn ar y ffôn, mewn llythyr, e-bost neu mewn person.   Os ydych yn gwybod pa adran sydd fwyaf perthnasol i’ch cwyn, neu enw neu deitl swydd yr aelod priodol o staff, mae modd i chi gwyno yn uniongyrchol iddynt hwy.   Os nad ydych yn siŵr ynghylch pwy i gysylltu â hwy, ysgrifennwch os gwelwch yn dda at:

Y Prif Weithredwr Elusen Ambiwlans Awyr Cymru Tŷ Elusen Ffordd Angel Llanelli Gate Dafen SA14 8LQ

Ffoniwch ni ar 0300 0152 999. E-bostiwch ni ar enquiries@walesairambulance.com

Byddwn yn cydnabod eich cwyn o fewn 10 diwrnod gwaith ac yn danfon ymateb ffurfiol o fewn tair wythnos.  

Os nad ydych yn fodlon gyda’n hymateb, mae modd i chi gysylltu â’r Comisiwn Elusennau ar 0300 0669 197 neu www.charity-commission.gov.uk  am  gyngor. Os yw eich cwyn yn ymwneud â’n Loteri Achub Bywyd a’n bod yn methu a’i datrys y cwyn yn fewnol, bydd yn cael ei gyfeirio wedyn at yr IBAS (Independent Betting and Adjudication Service) neu’r Comisiwn Gamblo.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Gwasanaeth Adfer a Chludo Meddygol Brys (EMRTS Cymru). Os yn glaf neu am wneud cwynion  clinigol neu weithredol eraill, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda'r Rheolwr Gwasanaeth, EMRTS Cymru. Ffoniwch: 0300 0057 neu e-bostiwch: emrts@wales.nhs.co.uk.

Eich gwybodaeth bersonol Os ydych yn defnyddio ein gweithdrefn gwyno, rydych yn cytuno ein bod yn medru defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol yr ydych yn danfon atom sydd yn ymwneud â’ch cwyn. Byddwn ond yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i bobl a mudiadau eraill os ydych wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny.  

‘The Fundraising Standards Board’ ac Ambiwlans Awyr Cymru Rydym yn aelod o’r ‘Fundraising Standards Board’ (FRSB). Yr FRSB yw’r corff ar gyfer hunan-reoleiddio gwaith codi arian yn y DU. Mae cynllun yr FRSB yn agored i bob un mudiad codi arian.  Fel aelod o’r FRSB, mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cytuno i gydymffurfio â’r safonau uchaf o arfer da o ran ein gweithgareddau codi arian a’n Addewid Codi Arian. Mae modd i chi ddarllen ein Haddewid Codi Arian Arian ar wefan yr FRSB neu cysylltwch gyda ni am gopi. Mae modd i chi fynd â’ch cwyn yn uniongyrchol i’r FRSB. Eu manylion cyswllt yw: Fundraising Standards Board, Hampton House, 20 Albert Embankment, Llundain SE1 7JT. Ffôn: 0333 3218 804. E-bost: info@frsb.org.

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Siop Ar-lein

Ewch i ymweld â’n siop ar-lein er mwyn gweld yr ystod o nwyddau a chardiau Nadolig.

 

Mwy o Fanylion »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs B Wakeling (Flint) - £1000
2ail Mrs L Mogrotty (Swansea) - £200
3ydd Mrs G Jones (Ystrad Meurig) - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »