Cynwynion

GWNEUD CWYN

Mae Ymddiriedolaeth Ambiwlans Awyr Cymru wedi ymrwymo i amddiffyn bywyd dynol drwy ddarparu ambiwlansys awyr ar draws Cymru. Ein polisi yw gweithio i leihau’r perygl o gwynion drwy ddatblygu polisïau a gweithdrefnau cynhwysfawr. Fodd bynnag, rydym yn croesawu pob math o adborth.

Egwyddorion ein gweithdrefn gwyno

Rydym yn ceisio sicrhau ein bod yn:

  • Delio â chwynion mewn modd cyson drwy’r Elusen.
  • Gwrando ar gwynion ac yn eu hymchwilio yn drwyadl.
  • Cydnabod cwynion cyn gynted â phosib a’u cofnodi.
  • Delio â chwynion mewn modd priodol, teg ac amserol.
  • Yn dysgu o unrhyw gwynion.


Y weithdrefn gwyno

Mae modd i chi wneud cwyn ar y ffôn, mewn llythyr, e-bost neu mewn person. Os ydych yn gwybod pa adran sydd fwyaf perthnasol i’ch cwyn, neu enw neu deitl swydd yr aelod priodol o staff, mae modd i chi gwyno yn uniongyrchol iddynt hwy. Os nad ydych yn siŵr ynghylch pwy i gysylltu â hwy, ysgrifennwch os gwelwch yn dda at:

Y Prif Weithredwr. Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate, Dafen. SA14 8LQ

Ffoniwch ni ar 0300 0152 999. E-bostiwch ni ar enquiries@walesairambulance.com.

Byddwn yn cydnabod eich cwyn o fewn 10 diwrnod gwaith ac yn danfon ymateb ffurfiol o fewn tair wythnos.

Os nad ydych yn fodlon gyda’n hymateb, mae modd i chi gysylltu â’r Comisiwn Elusennau ar 0300 0669 197 neu www.charity-commission.gov.uk am gyngor. Os yw eich cwyn yn ymwneud â’n Loteri Achub Bywyd a’n bod yn methu a’i datrys y cwyn yn fewnol, bydd yn cael ei gyfeirio wedyn at yr IBAS (Independent Betting and Adjudication Service) neu’r Comisiwn Gamblo.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Gwasanaeth Adfer a Chludo Meddygol Brys (EMRTS Cymru). Os yn glaf neu am wneud cwynion clinigol neu weithredol eraill, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda'r Rheolwr Gwasanaeth, EMRTS Cymru. Ffoniwch: 0300 0057 neu e-bostiwch: emrts@wales.nhs.co.uk.


Eich gwybodaeth bersonol

Os ydych yn defnyddio ein gweithdrefn gwyno, rydych yn cytuno ein bod yn medru defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol yr ydych yn danfon atom sydd yn ymwneud â’ch cwyn. Byddwn ond yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i bobl a mudiadau eraill os ydych wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny.

Am fwy o gwybodaeth am sut yr ydym yn trin eich data personol, darllenwch ein Polisi Cyfrinachedd.


Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs V Hughes LL182371 - £1000
2ail Mrs R Stockdale LL192664 - £200
3ydd Mrs G Moore LL141034 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »