Ambiwlans Awyr Cymru y Plant

MAE AMBIWLANS AWYR CYMRU YN BAROD BOB UN DYDD O’R FLWYDDYN I HELPU UNRHYW UN YNG NGHYMRU YN EU HAWR FWYAF O ANGEN.

Ambiwlans Awyr Cymru yw’r unig wasanaeth ambiwlans awyr sydd wedi ymrwymo i wasanaethu pobl yng Nghymru. Rydym yn barod i ymateb pob un diwrnod o’r flwyddyn, i helpu unrhyw un yng Nghymru yn ystod eu hawr fwyaf o angen. Mae rhan bwysig o’n rôl yn cynnwys darparu gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru y Plant. Dyma adran arbennig o’r elusen gan fod ein cleientiaid ieuengaf angen ystod o driniaethau gwahanol.

Roeddem wedi cyflwyno yn ddiweddar, mewn partneriaeth gyda GIG Cymru, crudau cynnal o’r radd flaenaf ar ein pedwerydd hofrennydd, ac roedd hyn wedi trawsnewid yr hofrennydd i fod yn ysbyty ar gyfer y babanod mwyaf sâl. Mae hyn yn golygu bod modd i ni fynd â’r triniaethau arbenigol i’n cleifion ieuengaf, pa le bynnag y maent yng Nghymru.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru y Plant yn rhan bwysig o’r elusen, yn ymateb i ddamweiniau brys a’n cludo plant yng Nghymru rhwng ysbytai. Mae cleifion yn amrywio o fabanod sydd wedi eu geni cyn amser ac ond ychydig o oriau oed i bobl ifanc yn eu harddegau sydd angen help brys

National Children's Air Ambulance

Ymgynghorydd meddygaeth frys pediatreg, Dr Pete Williams

Yn y llun (uchod): Yr ymgynghorydd meddygaeth brys, Dr Pete, gyda’r crud cynnal sydd yn cael ei ddefnyddio er mwyn cadw babanod sydd newydd eu geni yn gynnes yn ystod cyrchoedd achub.

Ar gyfartaledd, mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cludo 300 o blant y flwyddyn ac mae’r rhan fwyaf o blant yn cael eu trin yng Nghymru, gyda llawer yn mynd i Ysbyty Plant Cymru yng Nghaerdydd; ond rydym hefyd yn cludo plant i ysbytai ar draws y DU megis Alder Hey yn Lerpwl, Great Ormond Street yn Llundain ac Ysbyty Plant Birmingham. Mae pobl un claf yn wahanol ac mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cludo pob un plentyn i’r uned arbenigol sydd ei hangen ar gyfer y salwch neu’r anaf.

Yr Ymgynghorwyr a’r Ymarferwyr Gofal Critigol ar fwrdd Ambiwlans Awyr Cymru sy’n darparu triniaethau hynod ddatblygedig ac yn gweithio mewn partneriaeth gyda thimau GIG ar draws Cymru er mwyn gofalu am blant a babanod sydd angen gofal meddygol brys.

Ymarferwyr Gofal Critigol

Yn y llun (uchod): Timau newyddenedigol yr ysbyty yn ymuno gydag Ambiwlans Awyr Cymru y Plant er mwyn hedfan babi, a gafodd ei eni cyn pryd, o Ogledd Cymru i Dde Cymru, gan arbed oriau gan nad oedd rhaid teithio ar yr heolydd.
Stori Elain

Stori Elain

Yn 2010, roedd Elain fach o Aberystwyth ond yn 12 wythnos oed pan oedd angen ei chludo ar frys o Ysbyty Bronglais i Ysbyty Prifysgol Cymru Caerdydd, sef taith o fwy na 100 milltir.

Cyn iddi gael ei geni, cafwyd gwybod bod yna broblem gyda chalon Elain, ac wedi iddi waethygu un dydd, fe’i cludwyd ar frys gan Ambiwlans Awyr Cymru i Gaerdydd.

Wedi iddi gael llawdriniaeth ar ei chalon, roedd Elain wedi treulio pum mis yn yr ysbyty ac wedi derbyn diagnosis o pulmonary atresia sydd yn cael ei achosi gan gyflwr geneteg prin, 22q11.2 Deletion Syndrome.

Mae rhieni Elain, Bridget a Gareth, wedi casglu miloedd o bunnoedd ar gyfer y gwasanaethau sydd wedi ei helpu ar hyd y ffordd, gan gynnwys arian ar gyfer fideos laryngoscopes i Ambiwlans Awyr Cymru. Mae’r cyfarpar yma yn helpu i glirio llwybrau anadlu wrth ddefnyddio camerâu ac wedi ei deilwra yn arbennig i blant.

Stori Nick

Yn ystod haf 2007, roedd Nick, a oedd yn 12 mlwydd oed, ar daith antur beic mynydd gyda’i grŵp o Sgowtiaid.

Roedd tywydd gwael a llifogydd wedi effeithio ar y llwybrau beiciau drwy’r goedwig a llithrodd Nick ar dir gwlyb. Tarodd ei ben yn erbyn craig gan barhau i ddisgyn i lawr gan anafu ei ben a’i wyneb yn ddifrifol.

Yn sgil y ffaith nad oedd yr ardal yn hygyrch a chyflwr Nick, galwyd Ambiwlans Awyr Cymru. Roedd yr hofrennydd wedi llwyddo i lanio yn agos i’r digwyddiad gyda’r criw yn trin Nick yno cyn ei gludo yn yr awyr i’r ysbyty.

Mae mam Nick, Gail, yn cofio’r eiliad iddi dderbyn galwad o’i gŵr yn esbonio’r hyn a oedd wedi digwydd a’i thaith i’r ysbyty i gyrraedd ei mab: "Ni fyddaf byth yn anghofio’r geiriau, “Mae ‘Nick yn yr ysbyty”. Roedd mor bell i ffwrdd ac roedd llifogydd ar yr holl heolydd gan ei gwneud hi’n anodd i ni ei gyrraedd. Dyma hunllef pob un rhiant.

“Roedd yn gymaint o ryddhad bod yr ambiwlans awyr yno'r diwrnod hwnnw i helpu Nick. Gyda’r tywydd mor wael ag ydoedd, ac yn sgil difrifoldeb ei anafiadau, roedd gwybod bod y parafeddygon yn medru ei gyrraedd a’i gludo yn syth i’r ysbyty wedi gwneud gwahaniaeth ysgubol.”

Stori Anouk

Stori Anouk

Roedd Anouk, a oedd yn saith mlwydd oed, wedi cael ei chludo gan Ambiwlans Awyr Cymru wedi iddi ddisgyn a tharo ei phen ger ei chartref yng Nghonwy. Roedd ei mam, Sioux, wedi ffonio 999 ac yn sgil oedran a natur anaf Anouk, danfonwyd yr hofrennydd i’w helpu.

Roedd Anouk, Sioux a’i thegan Tiger wedi eu cludo gan yr hofrennydd i Ysbyty Gwynedd ym Mangor, lle y gwellodd Anouk yn llwyr.

Ers y ddamwain yn 2011, mae Anouk wedi dechrau yn yr ysgol ac yn 5 mlwydd oed erbyn hyn. Mae brawd iau ganddi, Max, ac mae am fod yn filfeddyg pan fydd yn hŷn.

Stori Adam

Stori Adam

Roedd Adam yn 18 mis oed pan oedd angen ei gludo ar frys i’r ysbyty yn ystod gwyliau teulu yn Sir Gaerfyrddin.

Dyma ei dad, Iain, yn olrhain y diwrnod hwnnw nȏl yn 2010: “Roeddwn yn ymweld â’n teulu i’r gogledd o Gaerfyrddin. Yn ystod y diwrnod, roedd Adam wedi dechrau cael brech a chyfogi. Y peth nesaf, roedd wedi mynd yn las a’n ddiymadferth. Cawsom fraw go iawn.

“Buasai wedi cymryd o leiaf 35 munud i gludo Adam i’r ysbyty mewn ambiwlans traddodiadol ond roedd Ambiwlans Awyr Cymru yn medru ei gludo yno mewn 4 munud.”

Diolch i gefnogaeth y cyhoedd, mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi medru uwchraddio’r hofrennydd i fodel ‘cenhedlaeth newydd’ sydd yn golygu bod yna sedd ychwanegol i’w fam, Clare, i hedfan gydag Adam.

Ychwanegodd Iain: “Roedd yn gymaint o ryddhad bod Clare yn medru hedfan gydag Adam, a bod Ambiwlans Awyr Cymru yno ar ein cyfle y diwrnod hwnnw. Mae’n atgyfnerthu pa mor bwysig yw’r ambiwlans awyr.”

Cymdeithasu:
Chwiorydd Gwynedd yn codi arian ers degawd

Chwiorydd Gwynedd yn codi arian ers degawd

Mae Maud a Meirwen wedi bod yn casglu arian i AAC ers degawd…

Oliver yn ennill cystadleuaeth AAC

Oliver yn ennill cystadleuaeth AAC

Roedd Ambiwlans Awyr Cymru wedi lansio’r her #BuildAnAirbase, gan alw ar deuluoedd i helpu casglu arian er mwyn adeiladu’r cartref cyntaf y mae’r elusen yn berchen arno.

Nenblymio er cof am ffrind yn casglu mwy na £10,000 i AAC

Nenblymio er cof am ffrind yn casglu mwy na £10,000 i AAC

Mae tri pherson dewr wedi mynd i’r afael â her o nenblymio er cof am Jacob John Hocking, a fu farw mewn damwain ffordd y llynedd.

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Siop Ar-lein

Ewch i ymweld â’n siop ar-lein er mwyn gweld yr ystod o nwyddau a chardiau Nadolig.

 

Mwy o Fanylion »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs E Gray LL135992 - £1000
2ail Mrs C Bythway, LL021738 - £200
3ydd Mrs R Roberts, LL082063 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »