Eich Archeb, Dosbarthu a Dychwelyd

Cysylltwch gyda ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich archeb, mae modd i chi gysylltu gyda thîm gweinyddol Ambiwlans Awyr Cymru o ddydd Llun i ddydd Iau,, 9am – 5pm; ac ar ddydd Gwener, 9am – 4.30pm.

Tîm gweinyddol y siop ar-lein

Ffôn: 0300 0152 999 (opsiwn 1)

E-bost: sales@walesairambulance.com

Post: Ambiwlans Awyr Cymru, Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate, Dafen, Llanelli. SA14 8LQ.

Yr eitem sydd wedi ei brynu

Mae’r holl elw a wneir o werthu’r eitemau a’r nwyddau ar ein siop ar-lein yn mynd tuag at Ambiwlans Awyr Cymru a chadw ein pedwar hofrennydd yn hedfan. Mae modd i chi ganfod mwy am y gwasanaeth y mae eich arian yn helpu i ariannu ar ein gwefan. [Link to About Us page]

Argaeledd stoc

Weithiau, bydd eitemau yn gwerthu allan yn llwyr yn sgil y galw. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn yn ceisio sicrhau bod yna gyflenwadau newydd ar gael ond nid yw hyn bosib bob tro. Os ydych wedi gosod archeb am eitem na sydd ar gael, bydd ein tîm gweinyddol yn cysylltu gyda chi er mwyn cynnig eitem amgen neu ad-daliad.

Prosesu archebion

Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau fod eich archeb wedi ei osod. Bydd y taliad yn cael ei gymryd yn syth drwy gyfrwngPayPal. Rydym yn ceisio prosesu pob un archeb o fewn 72awr o’i derbyn a bydd yr eitemau yn cael eu postio wedi hyn. Dylech dderbyn eich archeb o fewn wythnos fel arfer ond dylech ganiatáu hyd at 14 diwrnod.

Addasu eich archeb

Mae modd i chi addasu eich archeb ar unrhyw adeg cyn i’r eitem gael ei bostio. Cysylltwch gyda’n tîm gweinyddol a fydd yn hapus i’ch helpu.

Canslo eich archeb

Mae hawl gyfreithiol gennych i ganslo eich archeb cyn ei fod yn cael ei bostio atoch. Y ffordd orau i wneud hyn yw e-bostiosales@walesairambulance.com a byddwn yn eich e-bostio er mwyn cadarnhau ein bod wedi derbyn eich nodyn i ganslo’r archeb. Bydd yr eitem yn cael ei ganslo o’r dyddiad yr ydych yn danfon yr e-bost. Dylech gynnwys manylion yr archeb a’r rhif cyfeirnod os gwelwch yn dda. Mae’n bosib i chi hefyd i gysylltu gyda’n tîm gweinyddol ar y ffôn 0300 0152 999 (opsiwn 1).

Dosbarthu

Rydym yn ceisio prosesu pob un archeb o fewn 72 awr o’i derbyn a bydd eitemau yn cael eu postio yn fuan wedi hyn. Dylech dderbyn eich archeb o fewn wythnos fel arfer, ond dylech ganiatáu hyd at 14 diwrnod. Mae nwyddau sydd yn cael eu prynu fel arfer yn cael eu dosbarthu gan y Post Brenhinol (ail ddosbarth). Efallai y byddwn yn defnyddio cwmnïau eraill o dro i dro.

Mae’r gost o bostio eitemau sydd yn £20 a’n is yn £1.99. Rydym yn codi’r ffi postio ar gyfer y fath eitemau er mwyn sicrhau ein bod yn cadw ein costaumor isel ag sydd yn bosib. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn medru cyfrannu gymaint o arian ag sydd yn bosib i hofrenyddion yr elusen.Ni fydd rhaid talu ffi ychwanegol am bacio a phostioeitemau sydd yn costio £20.01 a’n fwy.

Mae’r cyfeiriad y mae’r eitemau yn cael eu danfon iddo yn medru bod yn wahanol i’r cyfeiriad bilio cartref, ac felly, mae modd i chi drefnu fod yr archeb yn cael ei ddanfon i’ch gweithle neu at gymydog yr ydych yn gwybod sydd adref yn ystod y diwrnod.

Problemau gyda’ch archeb

Os nad ydych wedi derbyn eich archeb o fewn 14 diwrnod ar ôl iddo gael ei ddanfon, yna cysylltwch gyda’n tîm gweinyddol. At hyn, os ydych yn derbyn eitem anghywir neu sydd wedi ei ddifrodi, yna cysylltwch gyda ni o fewn 7 diwrnod. Byddwn yn cynnig eitem amgen i chi neu ad-daliad llawn, yn unol â’n polisi dychwelyd eitemau.

Polisi dychwelyd eitemau

Os ydych yn derbyn eitem sydd wedi ei ddifrodi neu’n ddiffygiol, byddwch yn rhoi ad-daliad llawn i chi, gan gynnwys y gost o ddanfon yr eitem yn ôl atom. Os ydych yn newid eich meddwl, byddwn yn ad-dalu cost yr eitem ond chi fydd yn gyfrifol am dalu’r gost o ddychwelyd yr eitem atom.

Ni ydym yn ad-dalu costau postio a phacio ar ôl 14 diwrnod o dderbyn yr eitemau sydd wedi eu prynu, oni bai eu bod wedi eu difrodi neu’n ddiffygiol. Rydym yn cadw’r hawl i wrthod rhoi ad-daliad ar eitemau sydd yn amlwg wedi eu gwisgo, golchi neu’u defnyddio. Nid yw hyn yn effeithio ar eichhawliau statudol.

Dyma sut i ddychwelyd eitem atom:

  1. Cysylltwch gyda’n tîm gweinyddol (manylion ar frig y dudalen hon) o fewn 14 diwrnod ar ôl derbyn yr eitem a rhowch wybod iddynt eich bod am ddychwelyd yr eitem. Rydych yn medru dewis eitem amgen neu ad-daliad.
  2. Dylech ailbacio’r eitem yn ofalus, gan gynnwys copi o’r anfoneb a’r manylion archeb yn y parsel sydd yn cael ei ddanfon yn ôl atom, a hynny fel bod modd i ni adnabod eich archeb.
  3. Danfonwch yr eitem yn ôl atom gyda chwmni sydd yn yswirio gwerth yr eitemau. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio gwasanaeth ‘recorded delivery’.
  4. Dylch gadw prawf o’r ffaith eich bod wedi postio eitem. Chi sydd yn gyfrifol am dalu’r gost o ddanfon yr eitem yn ôl atom oni baibod yr eitem yn ddiffygiol neu wedi’i ddifrodi.

Dylid danfon eitemau yn ôl atom i’r cyfeiriad canlynol:

Ambiwlans Awyr Cymru
Tŷ Elusen
Ffordd Angel
Llanelli Gate
Dafen
Llanelli
SA14 8LQ

Unwaith ein bod wedi derbyn eich eitem(au), byddwn yn ad-dalu’r swm yn ôl ar eich cerdyn credyd neu ddebyd o fewn 14 diwrnod. Mae hyn yn amodol ar wasanaethau post arferol ac nid yw’n cynnwys amodau’r tywydd, gweithredu diwydiannol neu unrhyw amgylchiadau eithriadol eraill sydd y tu hwnt i reolaeth Ambiwlans Awyr Cymru.

Cyfnewid eitem

Byddwch yn gymwys i dderbyn eitem amgen am gyfnod uchafswm o 14 diwrnod ar ôl i chi dderbyn yr archeb, os yw’r eitem er enghraifft wedi ei ddifrodi neu’r maint anghywir.

Er mwyn cyfnewid eitem, dilynwch y weithdrefn uchod o ran dychwelyd eitemau.Os yw eich eitem ar gael, byddwn yn ceisio cyfnewid yr eitem o fewn 14 diwrnod. Os nad yw’r eitem ar gael, byddwn yn cadarnhau pa bryd y mae’r eitem ar gael ac yn cynnig ad-daliad. Chi sydd yn gyfrifol am dalu’r gost o ddychwelyd yr eitem oni bai ei fod yn ddiffygiol neu wedi’i ddifrodi.

Eich gwybodaeth bersonol 

Darllenwch sut ydym yn defnyddio ac nid yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn ein Polisi Cyfrinachedd

Cyfrannwch Nawr

Danfonwch neges destun i’n
rhif arbennig er mwyn cyfrannu at Ambiwlans Awyr Cymru nawr.
Bydd y rhodd cyfan yn dod yn syth i ni ac mae modd i chi fanteisio
ar Rodd Cymorth hefyd.

Mwy o Fanylion »

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant

Cewch wybod sut yr ydym yn helpu plant yng Nghymru. Mae hyn yn is-adran arbenigol yr elusen oherwydd bod angen ein cleifion ieuengaf ystod wahanol o driniaethau.

 

More Details »

Loteri Achub Bywyd

Y tri phrif enillydd yr wythnos hon yw:

1af Mrs V Hughes LL182371 - £1000
2ail Mrs R Stockdale LL192664 - £200
3ydd Mrs G Moore LL141034 - £10

Edrychwch ar yr holl enillwyr »Ymunwch »